FONDUL DE SOLIDARITATE AL UNIUNII EUROPENE (FSUE)
(DECONTARE cheltuieli eligibile aferente inundațiilor din vara anului 2018)


Prezentare:

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene este un instrument financiar nerambursabil, creat in anul 2002 la nivelul Uniunii Europene, pentru situații de urgență. Scopul fondului este de a acoperi o parte din cheltuiala publică efectuată de statul beneficiar pentru înlăturarea efectelor dezastrelor naturale, respectiv decontarea doar a operaţiunilor de urgenţă efectuate cu ocazia producerii dezastrelor, precum şi a lucrărilor care au fost executate pentru aducerea la starea iniţială a obiectivelor (starea existentă anterior producerii pagubelor) identificabile prin facturi şi care sunt finalizate până la expirarea termenului de implementare a grantului.

Legislație:

 • Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, modificat de Regulamentul (EU) nr. 661/2014. Regulamentul stabileşte normele şi principiile pentru asistenţa din partea FSUE. Acesta defineşte, în special, condiţiile în care se poate solicita intervenţia fondului, precum şi procedura de urmat.
 • Decizia Comisiei Europene C(2019) 7417/11.10.2019 de acordare a unei contribuții financiare din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru finanţarea operaţiunilor de urgenţă și de recuperare în urma catastrofei cauzate de inundaţiile din vara anului 2018 în România,

În România, FSUE este derulat potrivit:

Mecanismul de implementare:

Pentru anul 2018, pe baza datelor şi a informaţiilor primite de la ministerele de linie, Guvernul României, prin Autoritatea Coordonatoare şi de Management a FSUE (ACM) de la nivelul Secretariatului General al Guvernului, a elaborat aplicația pentru mobilizarea FSUE, aferentă valului de inundaţii din vara anului 2018, cuprinzând: pagubele înregistrate şi operaţiunile de urgenţă întreprinse ca urmare a ploilor torenţiale şi a inundaţiilor din perioada 16 iunie – prima decadă a lunii august 2018, în regiunea de dezvoltate „Nord-Est”.

În urma analizării aplicației, Comisia Europeană a aprobat acordarea sumei de 8.192.300 Euro pentru România.

Prin Decizia Comisiei Europene C(2019) 7417/11.10.2019, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a fost desemnat autoritate de implementare a FSUE şi i s-a alocat suma de 4.395.950 euro, repartizată pentru inundaţiile din 16 iunie – prima decadă a lunii august 2018 în regiunea de dezvoltare Nord – Est.

Sumele alocate din FSUE se utilizează pentru decontarea cheltuielilor publice aferente următoarelor tipuri de operaţiuni de urgenţă şi de recuperare esenţiale:

a) repunerea în funcțiune a infrastructurilor și a instalațiilor în domeniile energiei, apelor și apelor uzate, telecomunicațiilor, transporturilor, sănătății și învățământului, în cadrul căreia sunt programate spre finanţare următoarele categorii de operaţiuni de urgenţă:

  1. repunerea în funcţiune a reţelelor de alimentare cu apă potabilă: reţele de aprovizionare cu apă, uzine de tratare, epurare a apei, fântâni, puţuri de adâncime şi rezervoare, bazine de înmagazinare apă etc.;
  2. refacerea sistemelor de colectare a apelor pluviale şi a reţelelor de colectare a apelor uzate: reţele de canalizare, canale şi cămine, staţii de epurare, bazine de decantare etc.;
  3. refacerea infrastructurii în domeniile sănătăţii şi educaţiei: reabilitare unităţi sanitare publice, grădiniţe, şcoli etc. degradate de calamitate;
  4. refacerea infrastructurii de transport rutier: autostrăzi/drumuri naţionale, drumuri judeţene, străzi şi drumuri comunale și de acces, poduri, podeţe, pasarele şi traversări pietonale, diguri şi apărări de mal în administrarea autorităţilor/instituţiilor locale, consolidarea şi reconstruirea zidurilor de sprijin.

(b) furnizarea de cazare temporară și finanțarea serviciilor de salvare pentru satisfacerea nevoilor populației afectate, în cadrul căreia sunt programate spre finanţare următoarele categorii de operaţiuni de urgenţă: servicii de salvare, intervenții de urgenţă inclusiv pentru combaterea efectelor inundaţiilor, administrarea de vaccinuri şi acoperirea nevoilor imediate ale populaţiei afectate de calamitate.
(c) securizarea infrastructurilor de prevenție și măsurile de protejare a patrimoniului cultural, în cadrul căreia este programată spre finanţare următoarea categorie de operaţiune de urgenţă: asigurarea imediată a infrastructurii de apărare împotriva inundaţiilor (diguri, baraje, apărări de maluri, regularizări ale cursurilor de apă).
(d) curățarea zonelor sinistrate, inclusiv a zonelor naturale, în concordanță, după caz, cu abordările centrate pe ecosisteme, precum și refacerea imediată a zonelor naturale afectate, în scopul evitării efectelor imediate provocate de eroziunea solului, în cadrul căreia este programată spre finanţare următoarea categorie de operaţiune de urgenţă: lucrări de curăţare a infrastructurii prioritare cu rol de prevenire şi a infrastructurii existente de gospodărire a apelor (curăţare, golire fund, înlăturarea aluviunilor de pe drumuri, străzi, decolmatarea cursurilor de apă).

Gestionarea contravalorii în lei a sumelor primite de la FSUE se efectuează de Autoritatea Coordonatoare şi de Management din România, autorităţile de implementare şi beneficiarii finali prin conturi distincte deschise la Trezoreria Statului.

În acest sens, beneficiarii finali trebuie să deschidă un cont distinct la Trezoreria Statului, în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (6) și (7) din Acordul de implementare.

Criterii de selecţie şi prioritizare a dosarelor

Selecţia dosarelor depuse de potențialii beneficiari se face ţinând cont de următoarele criterii:

 • criteriul cronologic – dosarele vor fi supuse verificărilor în ordinea înregistrării lor la minister;
 • stadiul fizic de realizare al proiectului – au prioritate proiectele ale căror lucrări au fost finalizate în totalitate, cu proces verbal de recepţie la terminarea lucrării.

Depunere

Reprezentanții unităților administrativ-teritoriale (UAT-uri) pot depune dosarele cu documentaţia justificativă începând cu data de 30.01.2020 la Registratura MLPDA din B-dul Libertății nr. 16, latura Nord, sector 5, București, cu menţiunea „pentru Unitatea de Implementare UI-FSUE”.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 22.03.2021.

Analiza şi selecţia dosarelor înaintate de UAT-urile afectate de fenomenele meteo extreme din vara anului 2018 se realizează de către Unitatea de Implementare a FSUE, constituită la nivelul MLPDA.

Formulare necesare:

Persoane de contact
Dorin Ciomag, tel. 021 314 96 55, 0726 722 992, fax : 021 319 86 82, e-mail: dorin.ciomag@mlpda.ro
Florin Prodan, tel: 021.316.13.54, 021.316.14.63, email: florin.prodan@mlpda.ro