Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE)
(DECONTARE cheltuieli eligibile aferente pentru finanțarea operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în România la începutul anului 2020)

Prezentare:

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene este un instrument financiar nerambursabil, creat in anul 2002 la nivelul Uniunii Europene, pentru situații de urgență. Scopul fondului este de a acoperi o parte din cheltuiala publică efectuată de statul beneficiar pentru finanțarea operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în România la începutul anului 2020 identificabile prin facturi şi care sunt finalizate până la expirarea termenului de implementare a grantului.

Legislație:

 1. Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, modificat de Regulamentul (UE) nr. 661/2014. Regulamentul stabileşte normele şi principiile pentru asistenţa din partea FSUE. Acesta defineşte, în special, condiţiile în care se poate solicita intervenţia fondului, precum şi procedura de urmat. Regulamentul precizează, de asemenea, normele de punere în aplicare a subvenţiilor acordate de FSUE.
 2. Decizia Comisiei Europene C(2021) 6565/02.09.2021 de acordare a unei contribuții financiare din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru finanţarea operaţiunilor de urgenţă și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVOD-19 în România la începutul anului 2020.

În România, FSUE este derulat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 812/2019 privind utilizarea fondurilor alocate României din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.

Mecanismul de implementare

Pe baza datelor și a informațiilor primite de la ministerele de linie, Guvernul României, prin Autoritatea Coordonatoare și de Management a FSUE (ACM) de la nivelul Secretariatului General al Guvernului, a elaborat aplicația pentru mobilizarea FSUE pentru finanțarea operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în România la începutul anului 2020.

În urma analizării aplicației, Comisia Europeană a aprobat acordarea sumei de 13.926.870 Euro pentru România.

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Implementare a FSUE, i s-a alocat suma de 5.041.260 euro. Această sumă a fost repartizată, în mod egal, pe cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, respectiv câte 630.157,50 euro/regiune de dezvoltare. Cursul euro/leu: 1 euro = 4,9393 lei.

Suma decontată pentru fiecare beneficiar în parte, declarat eligibil, s-a stabilit prin aplicarea procentului rezultat din raportarea valorii grantului pentru regiunea respectivă la valoarea totală a dosarelor din regiunea respectivă  (însumarea cererilor de rambursare a aplicanților din regiune).

Prin Decizia Comisiei Europene C(2021) 6565/02.09.2021, sumele alocate din FSUE se utilizează pentru decontarea cheltuielilor publice aferente următoarelor tipuri de operaţiuni de urgenţă şi de recuperare esenţiale:

 1. asistența medicală, inclusiv medicamentele, echipamentele (inclusiv echipamentele individuale de protecție) și dispozitivele medicale, costurile aferente asistenței medicale sau infrastructurii de protecție civilă, analizele de laborator și dezvoltarea, achiziționarea și administrarea vaccinurilor:
  • asistență medicală, inclusiv medicamente, vaccinuri, echipamente și dispozitive medicale, costuri aferente asistenței medicale sau infrastructurii de protecție civilă, analize de laborator
  • echipament individual de protecție
 2. sprijin pentru menținerea în activitate a personalului medical și a personalului altor servicii de urgență, inclusiv costurile aferente cu personalul suplimentar; controale sanitare; salubrizarea clădirilor și a instalațiilor:
  • sprijin pentru menținerea în funcțiune a personalului medical și a altor servicii de urgență, inclusiv costurile suplimentare cu personalul aferente
  • salubrizarea clădirilor și a instalațiilor, inclusiv controalele sanitare necesare
 3. asistență specială acordată populației și grupurilor vulnerabile (de exemplu, pachete de alimente, adăposturi, sprijin suplimentar pentru persoanele cu handicap, izolate sau persoanele cu riscuri deosebite):
  • asistență specială acordată populației și grupurilor
 4. consolidarea pregătirii, a capacității de planificare, a comunicării, a evaluării și gestionării riscurilor, strict legate de urgența sanitară și de limitarea acesteia:
  • consolidarea capacității de planificare a pregătirii, comunicarea, evaluarea și gestionarea riscurilor
 5. alte costuri extraordinare (carantină, izolare, ordine publică): 
  • carantină, izolare, ordine publică

„Beneficiarul Final” (BF) reprezintă oricare dintre entitățile publice care utilizează/administrează fonduri publice și/sau bunuri din domeniul public al statului și care funcționează în subordinea/coordonarea sau după caz, în cadrul/sub autoritatea autorității de implementare, respectiv unităţi administrativ-teritoriale care au efectuat oricare dintre tipurile de operaţiuni eligibile, în vederea înlăturării pagubelor provocate de catastrofa cauzată de COVID-19 în România începând cu anul 2020.

Gestionarea contravalorii în lei a sumelor primite de la FSUE se efectuează de:

 • Autoritatea Coordonatoare şi de Management din România,
 • Autoritatea de Implementare MDLPA;
 • beneficiarii finali, prin conturi distincte deschise la Trezoreria Statului.

În ceea ce privește structura contului în care urmează să fie rambursate sumele solicitate de Beneficiarii Finali, sume utilizate pentru combaterea catastrofei cauzate de COVID-19 în România de la începutul anului 2020, aceasta este 21.37.02.05 – Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, structura codului IBAN trebuind să fie solicitată de la unitățile Trezoreriei statului de care aparține fiecare Beneficiar Final.

Depunere

Reprezentanții uat-urilor/autorităților publice centrale pot depune dosarele cu documentaţia justificativă în perioada 15 februarie – 15 aprilie 2022 la Registratura MDLPA din B-dul Libertății nr. 16, latura Nord, sector 5, București, cu menţiunea „pentru Unitatea de Implementare UI-FSUE”.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 15 aprilie 2022.

Analiza şi selecţia dosarelor înaintate de UAT-urile pentru obiectvele afectate de COVID-19 se realizează de către UI-FSUE.

Dosarul trebuie să conțină următoarele formulare: