Pentru orice informații legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către MDLPA, vă puteți adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresele de email: datepersonale@mdlpa.ro și andreea.nicolae@mdlpa.ro sau la adresa: Splaiul Unirii, nr. 10, bl.B5, sector 4, București, cod poștal 040102.

Cadru legislativ:

  • OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului cu modificările și completările ulterioare (Titlul II – Capitolul V);
  • Ordinul comun MDRL/MFP nr. 509/2471/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
  • Legea nr. 164/2018 pentru modificarea și completarea OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
  • Ordinul comun MDRAP/MFP nr. 1156/1697 din 2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice nr. 509/2471/2009.

Scop: Sprijinirea dezvoltãrii sistemului de finanțare a locuințelor, prin intermediul bãncilor de economisire și creditare în sistem colectiv. 

Obiectiv: Crearea de noi mecanisme de finanțare a sectorului imobiliar.

Autoritatea de implementare: Ministerul Dezvoltãrii, Lucrărilor Publice și Administrației.

Beneficiari: Persoanele fizice cu cetãțenia românã și cu domiciliul stabil în România, care încheie un contract de economisire și creditare cu una dintre cele douã bănci pentru locuințe.

Surse de finanțare: Conform Legii bugetului de stat anual.

Prezentarea programului: Ministerul Dezvoltãrii, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) deruleazã Programul de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, prin intermediul celor douã bănci pentru locuințe – Aedificium Banca pentru Locuințe (anterior Raiffeisen Banca pentru Locuințe) și B.C.R. Banca pentru Locuințe. La începutul fiecãrui an, cele douã bănci pentru locuințe transmit MDLPA solicitarea de primă de stat pentru beneficiarii care au dreptul să primească prima de stat în conformitate cu prevederile legale indicate mai sus. MDLPA verificã solicitãrile anuale transmise de cele douã bănci pentru locuințe, elaboreazã notele de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare, în vederea decontãrii primelor de stat și urmãrește aprobarea notelor de fundamentare și a încadrãrii plãților în bugetul aprobat cu aceastã destinație în bugetul MDLPA.

În urma misiunii Controlul utilizării subvențiilor bugetare, efectuată la MDRAP (în prezent MDLPA) în perioada 20.07.2015 - 27.10.2015, Curtea de Conturi a emis Decizia nr. 19/10.12.2015, în care au fost constatate mai multe presupuse nereguli cu privire la abateri de la legalitate și regularitate și s-au decis o serie de măsuri pentru recuperarea prejudiciilor. Misiunea Controlul utilizării subvențiilor bugetare, efectuată de auditorii Curții de Conturi s-a efectuat în paralel și la cele două bănci de locuințe (BCR BpL și Aedificium BpL).

Ministerul a contestat inițial pe cale administrativă Decizia Curții de Conturi nr. 19/10.12.2015, contestația fiind respinsă prin Încheierea nr. 1/28.01.2016. Ulterior, MDLPA a solicitat în instanță anularea parțială a actului administrativ emis de Curtea de Conturi și obligarea acesteia la stabilirea fără echivoc a întinderii obligației ministerului în ceea ce privește recuperarea primelor de stat achitate în mod nelegal, constituindu-se dosarul nr. 1300/2/2016.

Totodată, băncile de locuințe au solicitat în instanță anularea Deciziilor Curții de Conturi nr. 17/10.12.2015 (în cazul BCR BpL) și nr. 18/10.12.2015 (în cazul Aedificium BpL), în ceea ce privește BCR BpL, constituindu-se dosarul nr. 1723/2/2016.

Având în vedere întinderea prejudiciilor estimate de Curtea de Conturi la cele două bănci de locuințe și ținând cont că acestea vizau dreptul clienților de a beneficia de primă de stat, pentru ca prejudiciile aduse bugetului de stat să nu fie extinse și pe următorii ani, la acel moment, instituția noastră a decis suspendarea plăților până la pronunțarea unor hotărâri definitive.

Astfel, în anul 2015 au fost decontate fonduri de la bugetul de stat pentru plata primelor de stat aferente contractelor de economisire-creditare încheiate de băncile de economisire-creditare cu beneficiarii, reprezentând aproximativ 82% din prima de stat corespunzătoare anului 2014, suma nedecontată reprezentând 18% din prima de stat aferentă anului 2014.

În data de 27.11.2019, ICCJ, prin Hotărârea nr. 5982/2019, a anulat parțial Decizia nr. 19/10.12.2015 şi Încheierea nr. 1/28.01.2016, emise de Curtea de Conturi.

Ulterior clarificării modului de punere în aplicare a tuturor aspectelor constatate de Curtea de Conturi la instituția noastră și la cele două bănci de locuințe (BCR BpL și Aedificium BpL), virarea primelor de stat se  poate realiza pe baza solicitărilor actualizate transmise de bănci, cu verificarea de către MDLPA a îndeplinirii condiției privind cetățenia română a solicitanților în anul de acordare a primei de stat, cu luarea în considerare a gradului de recuperare de la băncile de locuințe a sumelor decontate necuvenit de la bugetul de stat și în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație.

De asemenea, trebuie menționat faptul că, după deblocarea situației, primele de stat ce vor fi virate de MDLPA către cele două banci pentru locuințe și care se cuvin clienților, vor fi transferate imediat ce vor fi recepționate de bănci, în ultimele conturi curente indicate de către clienți.

NOTĂ: În ceea ce privește prevederile Legii nr. 164/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, acestea nu se aplică retroactiv, ci doar viitoarelor contracte de economisire-creditare. Pentru contractele vechi, aflate în derulare, băncile pentru locuințe vor trata primele de stat pe baza vechii legislații.”