ANUNȚ - Începând cu data de 09 mai 2019, specialiștii cu activitate în construcții, care au promovat examenul de atestare tehnico-profesională pentru obținerea competenței de auditor energetic pentru clădiri, organizat în sesiunea februarie 2019, se pot prezenta zilnic, între orele 11.00 – 12.00, cu excepția zilelor nelucrătoare, la sediul MDRAP din corpul de clădire al Ministerului Justiției, parter, intrarea din str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, pentru ridicarea certificatelor de atestare tehnico-profesională, a legitimațiilor aferente acestora, precum și a adeverințelor pentru confecționarea ștampilelor.

Eliberarea documentelor se face personal, pe baza actului de identitate în termen de valabilitate.ANUNȚ DESFĂȘURARE EXAMEN ATESTARE AUDITORI ENERGETICI PENTRU CLĂDIRI
- 27 februarie 2019 -

Examenul de atestare tehnico-profesională a specialiștilor ca auditori energetici pentru clădiri, grad profesional I și II, specialitatea construcții și instalații, programat pentru data de 27 februarie 2019, se va desfășura la sediul Universității Tehnice de Construcții București – Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole din B-dul Lacul Tei nr. 122 - 124, sector 2, București, etajul 3, în următoarele săli:

  • Sala nr. III.1 - Amfiteatru “Prof. univ. ing. NICOLAE DROGEANU”;
  • Sala nr. III.2 - Amfiteatru “Prof. univ. ing. VICTOR POPESCU”;
  • Sala nr. III.3.

COMPLETARE ANUNȚ EXAMEN ATESTARE AUDITORI ENERGETICI PENTRU CLĂDIRI
- sesiunea februarie 2019 –

 

Întrucât odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost eliminată cerința de depunere a copiilor legalizate după documentele pe care persoanele fizice trebuie să le prezinte la diverse instituții publice, vă comunicăm următorul anunț:

Toți candidații declarați eligibili pentru participarea la examenul de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri, sesiunea februarie 2019, în vederea certificării conformității cu originalul a documentelor depuse la dosar, se vor prezenta în data de 27 februarie 2019 la ora 8.00, în sălile de examen, cu următoarele documente în original:

  • actul de identitate;
  • diploma de licență și, după caz, diploma de master/diploma de doctor.

Persoanele care nu se prezintă la data și ora specificată cu documentele susmenționate în vederea certificării conformității cu originalul, nu vor putea susține examenul de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri, sesiunea februarie 2019, întrucât nu sunt îndeplinite condițiile de verificare a conformității administrative.

ANUNȚ DESFĂȘURARE EXAMEN ATESTARE AUDITORI ENERGETICI PENTRU CLĂDIRI
- sesiunea februarie 2019 –

Examenul de atestare tehnico-profesională a specialiștilor ca auditori energetici pentru clădiri, grad profesional I și II, specialitatea construcții și instalații, se va desfășura în data de 27 februarie 2019, începând cu ora 10.00, la sediul Universității Tehnice de Construcții București din B-dul Lacul Tei nr. 122 - 124, sector 2, București

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN ATESTARE AUDITORI ENERGETICI PENTRU CLĂDIRI

- sesiunea februarie 2019 -

În aplicarea prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată și ale Ordinul MDRT nr. 2237/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", cu modificările și completările ulterioare prevăzute în Ordinul MDRAP nr. 996/11.07.2016,

în perioada 25-28 februarie 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice organizează examenul de atestare tehnico-profesională a auditorilor energetici pentru clădiri pentru gradul profesional I și gradul profesional II, specialitatea construcții și instalații.

Conform art. 28 din Ordinul MDRT nr. 2237/2010, cu modificările și completările ulterioare, procedura de examinare a candidaților este unitară, se desfășoară în limba română, într-o singură etapă - probă scrisă, și constă în rezolvarea unui chestionar cu 20 de subiecte de tip grilă din bibliografia specifică, în scopul evaluării cunoștințelor referitoare la evaluarea performanței energetice a clădirilor. Fiecare subiect din chestionar este cotat cu un punct. Timpul alocat probei scrise este de 120 de minute, iar condiția de promovare a examenului de atestare este obținerea a minimum 16 puncte.

Anunțul privind data, locul, ora desfășurării examenului de atestare, lista candidaților cu dosare înregistrate la registratura generală a autorității competente, precum și bibliografia specifică vor fi publicate pe site-ul MDRAP până la data de 25 ianuarie 2019.

Lista candidaților eligibili se va afișa pe site-ul MDRAP până la data de 8 februarie 2019.

La sesiunea de examene februarie 2019 vor participa candidații cu dosare înregistrate la registratura generală a MDRAP până la data de 11 ianuarie 2019 (inclusiv), care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Dosarele înregistrate după data de 11 ianuarie 2019, vor fi analizate pentru următoarea sesiune de examinare.

Persoanele interesate să participe la examen sunt rugate să consulte site-ul MDRAP la adresa: www.mdrap.ro, secțiunea construcții → atestări tehnico-profesionale → auditori energetici → Sesiune de examene februarie 2019.

IMPORTANT

Potrivit prevederilor art. II din Ordinul MDRAP nr. 996/2016, auditorii energetici pentru clădiri atestați până la data intrării în vigoare a reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobată prin Ordinul MDRT nr. 2.237/2010, respectiv până la data de 13 octombrie 2010, pentru gradul profesional I, respectiv II, numai pentru specialitatea construcții sau instalații, își pot exercita dreptul de practică până la data de 19.07.2019. După această dată, specialiștii susmenționați, care nu solicită înscrierea la examenul de atestare în conformitate cu prevederile legale în vigoare și nu obțin atestarea, își vor pierde dreptul de practică.