Portalul este diponibil în perioada 10.06.2022 (începând cu ora 10:00) – 24.06.2022 (până la ora 23:59).
Toate aplicațiile transmise în afara acestui interval nu sunt înregistrate

Sesiune de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și experților tehnici, iulie 2022

Retransmitere dosare înscriere sesiunea iulie 2022

Portalul destinat înscrierilor pentru sesiunea iulie 2022 a fost deschis pentru înscrieri în perioada 10.06 (ora 10:00) – 24.06.2022 (ora 23:59). Având în vedere faptul că unii dintre solicitanți au transmis solicitări în data de 10.06.2022 până la deschiderea oficială a portalului, îi anunțăm că cererile înregistrate cu nr. ATST de la 1 la 95 inclusiv, nu au fost preluate în baza de date, nefiind respectat intervalul anunțat.

Cu toate acestea, următorii solicitanți care pot proba depunerea, fiindu-le alocat număr ATST alocat, sunt rugați să transmită pe birou.atestari@mdlpa.ro întreaga documentație până cel târziu vineri 01.07.2022 ora 14:00. Documentația nu poate depăsi 10 MB!

NUMĂR ÎNREGISTRARE ȘI DATĂ

EXP./DEST.

DATĂ DOCUMENT EXTERN

TIP REGISTRU

CONȚINUT 

68996 / 10.6.2022 ora 8:48

VÂLCU  GABRIEL OCTAVIAN

10.06.2022

Intrare

Înscriere examen atestări
Vâlcu Gabriel Octavian ATST-90

69005 / 10.6.2022 ora 8:55

DRĂGĂNESCU  GHEORGHE CĂTĂLIN

10.06.2022

Intrare

Înscriere examen atestări
Drăgănescu Gheorghe Cătălin ATST-91

69032 / 10.6.2022 ora 9:20

ARGHIR STEFAN

10.06.2022

Intrare

Înscriere examen atestări
Arghir Stefan ATST-94

69038 / 10.6.2022 ora 9:25

TOMA CĂLIN HOREA

10.06.2022

Intrare

Înscriere examen atestări
Toma Calin Horea ATST-95


Clarificări privind modul de înscriere

Având în vedere feedback-ul solicitanților care au transmit documentele necesare înscrierii pentru susținerea în Sesiunea de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici – iulie 2022 publicăm următoarele clarificări:

 • nu se acceptă mai multe solicitări de înscriere în baza unui singur CNP;
 • solicitanții sunt rugați să bifeze toate opțiunile privind examenele pentru care solicită înscrierea într-o singură înregistrare. Nu se acceptă reveniri ulterioare!!! 
 • toate documentele depuse pentru susținerea înscrierii se depun o singură dată, indiferent de numărul și de specificul examenelor pentru care solicitanții bifează. De exemplu, toate recomandările se depun cumulat, într-un singur document pdf, indiferent de domeniul de construcții/specialitatea de instalații pentru care au fost emise;
 • solicitanșii care optează pentru domeniile aferente cerinței fundamentale „Securitate la incendiu” și se încadrează pe excepția de la art.4 alin.(8) din Procedură, vor încarca în locul listei proiectelor/ lucrărilor științifice/brevetelor la a căror elaborare/ realizare/ verificare în sistemul de control al calității în construcții solicitantul a participat și a recomandărilor, documentul oficial emis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Solicitanții care au transmis cererile pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională în sesiunea iulie 2022 până în momentul publicării prezentelor clarificări (15.06.2022) vor reveni, în condițiile în care au depus solicitări incomplete, nebifând toate opțiunile dorite, în momentul transmiterii rezultatului analizei dosarului. Vor comunica acest aspect prin reply la email-ul prin care se comunică rezultatul analizei cererii și a documentelor depuse în susținerea acesteia și se vor opera  modificările necesare de către funcționarul public care a analizat dosarul.


Clarificări privind încărcarea documentelor în Portal

În aplicarea prevederilor art.5 alin. (1) au fost create câmpurile privind documentele care trebuie încărcate în Portal. Rugăm toți solicitanții să încarce un singur fișier pentru fiecare document prevăzut în enumerarea documentelor care constituie dosarul solicitantului. Astfel:

 • diploma de licență/master și suplimentul (foaia matricolă) se scanează și se încarcă într-un singur fișier pdf de max. 10 MB;
 • toate înscrisurile completate/eliberate de angajatori pentru perioadele lucrate, care să ateste vechimea în profesie/specialitate (carnet de muncă, extras revisal, adeverință, etc.) vor fi încărcate într-un singur fișier pdf. de max. 10 MB;
 • toate cele 3/4 recomandări de la de la investitorii/proprietarii/administratorii construcțiilor la realizarea cărora solicitantul a participat la întocmirea proiectelor vor fi încărcate într-un singur fișier pdf. de max. 10 MB.

În condițiile în care solicitantului îi sunt aplicabile prevederile privind excepțiile, acesta va încărca în câmpurile obligatorii o declarație în acest sens și va completa cu documentele justificative pentru care au fost create câmpuri opționale.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță organizarea sesiunii de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici-iulie 2022, în perioada 18-21.07.2022

În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (1) din  Procedura privind  atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici aprobată Ordinul MDLPA Nr.817/2021, cu modificările și completările ulterioare, aduse prin Ordinul MDLPA nr. 1129/2022, în perioada 18.07 – 21.07.2022 vor fi organizate examenele de atestare tehnico-profesională în centrele regionale de examinare din municipiile București, Brașov, Cluj, Constanța, Iași și Timișoara, conform calendarului Sesiunii de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici  - iulie 2022.

Înscrierile în vederea susținerii examenelor organizate se vor înregistra exclusiv în portalul creat de MDLPA în acest scop: https://atestari.mdlpa.ro/portal/inscriere, în perioada 10.06 -24.06.2022.


Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță inițierea demersurilor necesare pentru organizarea Sesiunii de atestare  tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici – iulie 2022

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de autoritate competentă pentru profesiile reglementate de „verificator de proiecte” și „expert tehnic”, după evaluarea rezultatelor și a punctelor de vedere emise urmare susținerii Sesiunii de atestare  tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici – 2021 a demarat o serie de măsuri administratove prin care se vor aduce modificări procesului de atestare tehnico-profesională.

Sunt preconizate modificări minore asupra Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici” aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 817/2021, cu modificările ulterioare care, aprobate, vor permite înscrierea exclusiv on-line și, în consecință, eficientizarea etapei premergătoare susținerii propriu-zise, sens în care deja a fost creată un portal electronic ce va fi pus la dispoziția specialiștilor interesați de accesul în cele două profesii reglementate.

De aceea, toti solicitanții interesați sunt rugați să urmărească periodic rubrica Atestări tehnico-profesionale pentru a fi la curent în timp real cu data privind deschiderea perioadei de înscriere.

Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Tehnică de Construcții din București, Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Gheorghe Asachi din Iași și Universitatea Politehnica Timișoara vin și de această dată în sprijinul MDLPA prin asigurarea spațiilor necesare susținerii examenelor de atestare tehnico-profesională.

Până la publicarea în Monitorul Oficial a actului normativ prin care se aprobă mofidicările menționate, recomandăm pregătirea documentelor necesare pentru susținerea cererilor de înscriere (conform prevederilor art.5 alin. (1) din Procedură):

 • actul de identitate;
 • certificatul de competență lingvistic/ orice alt mijloc de probă concludent care probează cunoașterea limbii române;
 • certificatul de naștere sau certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui;
 • diploma de inginer/inginer diplomat/arhitect/de licență și suplimentul de diplomă;
 • diploma de master și suplimentul de diplomă;
 • înscrisuri completate/eliberate de angajatori pentru perioadele lucrate, care să ateste vechimea în profesie/specialitate (carnet de muncă, extras revisal, adeverință, etc.) ;
 • declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, privind conformitatea și corectitudinea datelor din cuprinsul înscrisului din care rezultă vechimea/experiența profesională pentru persoanele fizice autorizare;
 • recomandări de la investitori/proprietari/administratori;
 • curriculum vitae- modelul comun european, conform Hotărârii Guvernului nr.1021/2004 pentru aprobarea modelului comun de curriculum vitae, actualizat la data depunerii;
 • lista proiectelor/ lucrărilor științifice/brevetelor la a căror elaborare/ realizare/ verificare în sistemul de control al calității în construcții solicitantul a participat;
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală;
 • adeverință eliberată de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, după caz;
 • documentul de autorizare emis de către Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, după caz;
 • documentul de autorizare emis de către ANRE, după caz;
 • 2 fotografii color, format 5/4 și 1 fotografie color, format 2/3.

Aceste documente, împreună cu cererea pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională vor fi încarcate pe portalul electronic pus la dispozițșie de către MDLPA.

Examenele de atestare tehnico-profesională vor fi susținute în a doua jumătate a lunii iulie 2022, în toate cele șase centre regionale de examinare definite în cuprinsul Procedurii.

Subliniem că prezenta informare nu are valoarea juridică a anunțului prevăzut la art.7. alin. (1) din Procedură.


În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile lit. A pct. 9, 10 și 12 din anexa nr. 2 şi lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este autoritatea competentă pentru profesiile reglementate de auditor energetic pentru clădiri, verificator de proiecte și expert tehnic.

Sesiune de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și experților tehnici, iulie 2022
Sesiune de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și experților tehnici, decembrie 2021
Sesiune de atestare tehnico-profesională a auditorilor energetici pentru clădiri, octombrie 2021
Registre publice
Anunțuri
Legislație
Documente necesare
Bibliografie și subiecte
Informații privind semnătura electronică
Protecția datelor cu caracter personal
Protocol de colaborare pe linia furnizării de date
Arhivă sesiuni atestare