Prezentare program
Scopul acestui program este construirea de locuinţe sociale – locuinţe cu chirie subventionată, destinate unor categorii de persoane defavorizate prevăzute de lege, cărora nivelul de existentã nu le permite accesul la o locuintă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei. Obiectivul ce se doreşte a fi atins  este asigurarea unor condiţii de locuit decente pentru categoriile sociale dezavantajate. Promovarea investiţiilor de locuinţe sociale reprezintã sarcina autorităţilor publice locale.

Sursele de finaţare ale acestui program provin de la bugetele locale şi din bugetul de stat. Desfăşurarea procesului investiţional pentru construcţia de locuinţe sociale intră în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale, cu finanţare din bugetele proprii. Statul sprijinã financiar construcţia de astfel de locuinţe, prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat în completarea fondurilor din bugetele locale, prin intermediul bugetului Ministerul Dezvoltãrii, Lucrărilor Publice și Administrației, la solicitarea fundamentată a consiliilor locale. Programul de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale este un program multianual, care se deruleazã din anul 1997. Pentru fiecare an, fondurile de la bugetul de stat cu această destinaţie se aprobă prin legea bugetului de stat pe anul respectiv.

Conditii specifice
Caracteristici ale programului

 • caracteristici generale:
  • Repartizarea locuinţelor se realizează de către consiliile locale, în urma propunerilor unor comisii sociale care analizează cererile de locuinţe la nivel local.
  • Au acces la locuinţele sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statisticã în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.
  • Chiria nominală este subvenţionată din surse ale bugetelor locale, nivelul maxim al chiriei pentru locuinţele sociale fiind de 10% din venitul  net lunar pe familie.
  • Locuinţele sociale aparţin domeniului public al unitătilor administrativ-teritoriale  şi nu se vând.
  • Locuinţele sociale se pot realiza prin construcţii noi sau reabilitarea unor construcţii existente.
 • caracteristici principale:
  • Se desfăşoară conform programelor de investiţii promovate la nivel local, primăriile având calitatea de beneficiari;
  • Locuinţele sociale şi de necesitate se realizează fără depăşirea exigenţelor minimale de dotare şi confort la un grad de finisaj mediu, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr.1 la Legea locuinţei nr.114/1996, republicatã.

Aria eligibilã: Acest program se adresează primăriilor din întreaga ţarã.

Etape în depunerea proiectelor

 • Consiliile locale transmit listele cuprinzând locuinţele sociale propuse pentru finanţare, precum şi documentele din care să rezulte stadiul promovării investiţiilor de locuinţe sociale propuse (studiul de fezabilitate şi hotărârea consiliului local de aprobare a studiului, contractul de execuţie etc);
 • MDLPA inventariază listele cuprinzând locuinţele sociale propuse pentru finanţare (completate conform Anexei nr. 11 din HG 1275/2000), transmise de către autorităţile publice locale;
 • MDLPA elaborează propunerile pentru Programul anual, în baza inventarierii şi a prioritizării investiţiilor, apoi aprobă acest Program anual prin Ordin MDRAP;
 • Se elaborează contractele de finanţare între MDLPA şi unităţile administrativ-teritoriale incluse în program.
 • Se elaborează şi se aprobă listele de finanţare pe judeţe, localităţi şi obiective de investiţii – anexe la contractele de finanţare.
 • Se transmit către unităţile administrativ-teritoriale contractele de finanţare împreună cu listele de finanţare;
 • Fondurile aprobate de la bugetul de stat sunt numai pentru decontarea lucrărilor de construcţii-montaj executate;
 • Lunar se centralizează solicitările Consiliilor locale privind producţia realizată şi nedecontată la finele lunii, precum şi a producţiei preliminate pentru luna în curs;
 • Se repartizează lunar pe localităţi şi obiective de investiţii fondurile alocate de la bugetul de stat, pe baza solicitărilor Consiliilor locale, şi se centralizeză în Nota de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare;
 • Nota de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare se aprobă lunar;
 • Se virează lunar sumele în bugetele primăriilor;
 • Se urmăreşte încadrarea plăţilor în plafoanele trimestriale şi anuale aprobate;
 • Se monitorizează programul;
 • Se urmăreşte respectarea termenelor de punere în funcţiune a obiectivelor conform Programului anual aprobat.

Autoritãti implicate si rolul acestora:
Autoritățile implicate în derularea acestui program sunt Ministerul Dezvoltãrii, Lucrărilor Publice și Administrației, alãturi de Consiliile locale.

Surse de finanţare:
Bugetul local şi bugetul de stat

Cadrul legislativ