Scop: Crearea unui fond de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în acele unitãți administrativ-teritoriale în care s-au înregistrat cereri formulate de persoane îndreptãțite prevăzute de ordonanţă.

Caracteristici de derulare a programului:

Caracteristici generale:

 • fondul de locuințe sociale se constituie de cãtre consiliile locale în acele unitãți administrativ-teritoriale care au înregistrat cereri formulate de cãtre persoane îndreptãțite;
 • persoanele îndreptãțite sunt persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, condițiile prevãzute de art. 1, alin. (3) din OUG nr. 74/2007;
 • accesul cu prioritate la aceste locuințe îl au persoanele îndreptãțite care îndeplinesc cel puțin una dintre urmãtoarele condiții:

a) au un venit mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni, cu cel puțin 20% sub nivelul de venit mediu net lunar stabilit anual prin Hotãrâre a Guvernului, conform prevederilor art. 8, alin. 2 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
b) sunt persoane cu handicap, invalizi și/sau pensionari; locuințele sociale aparțin domeniului public al unitãților administrativ-teritoriale și nu se vând; locuințele sociale se pot realiza prin construcții noi sau reabilitarea unor construcții existente.

Caracteristici principale ale programului:

 • se desfãșoarã conform programelor de investiții promovate la nivel local, primãriile având calitatea de beneficiari;
 • locuinățele sociale se realizeazã fãrã depãșirea exigențelor minimale de dotare și confort prevãzute în anexa nr.1 la Legea locuinței nr.114/1996, republicatã, la un grad de finisaj mediu.

Etape de derulare: Desfãșurarea procesului investițional pentru construcția de locuințe sociale intrã în sarcina autoritãților administrației publice locale, cu finanțare din bugetele proprii. Fondurile aprobate de la bugetul de stat prin acest program se alocã prin transferuri, în completarea fondurilor alocate din bugetele locale. În scopul asigurãrii fondurilor necesare pentru finanțarea executãrii construcțiilor de locuințe sociale destinate închirierii persoanelor evacuate din locuințele retrocedate în naturã foștilor proprietari, consiliile locale, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea sumele aferente fiecãrei construcții,  pe surse de finanțare, inclusiv sumele necesare în completare de la bugetul de stat.

Programul se deruleaza in următoarele etape:

 • Consiliile locale transmit listele cu locuinţele sociale propuse pentru finanţare, precum şi documentele din care să rezulte stadiul promovării investiţiilor de locuinţe sociale propuse (studiu de fezabilitate şi hotărârea consiliului local de aprobare a studiului, contract de execuţie etc);
 • MLPDA inventariază listele ce cuprind locuinţele sociale propuse la finanţare, transmise de către autorităţile publice locale;
 • Elaborarea propunerilor pentru programul anual, în baza inventarierii şi a prioritizării investiţiilor;
 • Aprobarea programului anual prin Ordin MLPDA.
 • Elaborarea şi aprobarea listelor de finanţare pe localităţi şi obiective de investiţii;
 • Elaborarea contractelor de finanţare încheiate între MLPDA şi unităţile administrativ-teritoriale incluse în program;
 • Transmiterea, către unităţile administrativ-teritoriale, a contractelor de finanţare împreună cu listele de finanţare în vederea semnării contractelor (Fondurile aprobate de la bugetul de stat sunt numai pentru decontarea lucrărilor de construcţii-montaj executate);
 • Centralizarea lunară a solicitărilor consiliilor locale privind producţia realizată şi nedecontată la finele fiecărei luni, precum şi a producţiei preliminare pentru luna în curs;
 • Repartizarea lunară a fondurilor alocate de la bugetul de stat, pe baza solicitărilor consiliilor locale şi elaborarea Notei de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare;
 • Aprobarea lunară a Notei de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare;
 • Virarea lunară a sumelor în bugetele consiliilor locale;
 • Urmărirea încadrării plăţilor în plafoanele trimestriale şi anuale aprobate;
 • Monitorizarea programului.

Autoritatea de implementare:
Consiliile locale

Surse de finantare:
Bugetul de stat şi bugetul local

Beneficiari:
Primãriile

Cadru legislativ:

 • OUG nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006;
 • OUG nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare şi prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2008, aprobată prin Legea nr. 233/2008.

Arhiva