INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), pentru asigurarea participării la procesul de elaborare a actelor normative, în baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal precum: nume, prenume, adresa de e-mail, data trimiterii propunerilor, sugestiilor sau opiniilor dumneavoastră, menționând faptul că nu prelucrăm aceste date în niciun alt scop în afară de cel prevăzut de lege și menționat mai sus. Dorim să vă informăm că MDLPA nu transferă aceste date către nici un alt stat din Uniunea Europeană sau către un stat terț.

De asemenea, puteți apela la “dreptul de a fi uitat”, adică dreptul de a șterge datele dumneavoastră, înștiințându-ne cu 30 de zile înainte de a expira termenul legal de retenție.

Totodată, datele dumneavoastră vor fi stocate în baza noastră de date, pentru o perioadă de maxim 2 ani, conform legislației în vigoare.

Conform Regulamentului general privind protecția datelor nr. 679/2016 beneficiați de următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces la date înseamnă că aveți dreptul de a solicita și de a primi un răspuns referitor la prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră cu caracter personal. În situația în care răspunsul este afirmativ, aveți dreptul să primiți acces la datele respective precum și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
  • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
  • Dreptul la restricționare înseamnă că aveți dreptul de a solicita restricționarea modului în care vă sunt prelucrate datele personale. Odată restricționate aceste date, pot fi prelucrate doar cu consimțământul dumneavoastră.
  • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea, aveți dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.
  • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate prin transmiterea unei notificări în acest sens, pe adresa noastră de e-mail: transparenta@mdlpa.ro sau direct la sediul nostru din: str. Bd. Libertății, nr.16, Latura Nord, sector 1, București.

În plus, din 25 mai 2018, pentru orice informații legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către MDLPA, vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa de e-mail: datepersonale@mdlpa.ro sau la adresa: Splaiul Independenței, nr.10, bl. B5, sc.1, sector 4, București, cod postal 040102.

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.