Pe data de 6 octombrie 2011 Comisia Europeana a lansat spre dezbatere pachetul legislativ pentru viitoarea perioda de programare 2014 – 2020. Propunerile de regulamente vizeaza stimularea cresterii si a ocuparii fortei de munca în toata Europa, orientândinvestitiile UE catre obiectivele agendei europene pentru crestere economica si locuri de munca („Europa 2020”). Accentul pus pe un numar mai limitat de prioritati de investitii în conformitate cu aceste obiective va reprezenta elementul central al noilor contracte de parteneriat, pe care statele membre le vor încheia cu Comisia Europeana. În prezent au loc dezbateri intense la nivelul statelor membre în vederea adoptarii propunerilor pana la sfarsitul anului 2012, pentru a permite lansarea unei noi generatii de programe privind politica de coeziune în 2014.

Propunerile Comisiei Europene evidentiaza o mai mare importanta acordata dimensiunii teritoriale si urmaresc stimularea politicilor urbane integrate pentru a intensifica dezvoltarea urbana durabila în vederea consolidarii rolului oraselor în contextul politicii de coeziune. Sunt prezentate mai jos principalele propuneri în acest sens

 • Strategii integrate de investitii, având o abordare cu caracter strategic si holistic mai accentuat:
  Ca principiu de baza, Fondul european de dezvoltare regional (FEDR) ar trebui sa sprijine dezvoltarea urbanadurabila prin intermediul unor strategii integratecare abordeaza provocarile economice, climatice, sociale si de mediu din zonele urbane [articolul 7, alineatul (1) din propunerea de regulament privind FEDR]. Acest principiu are dublu sens: resursele ar trebui concentrate într-un mod integrat pentru a viza zonele afectate de provocari urbane specifice si, în acelasi timp, proiectele cu finantare FEDR din zonele urbane ar trebui integrate în cadrul unor obiective mai largi ale programelor. Statele membre UE ar trebui sa caute sa utilizeze Fondul social european (FSE), în sinergie cu FEDR, pentru a sustine masuri în materie de ocupare a fortei de munca, educatie, incluziune sociala si capacitate institutionala, concepute si puse în aplicare în cadrul strategiilor integrate.
 • Rezervarea finantarii pentru dezvoltarea urbana durabila integrata
  Cel putin 5 % din resursele FEDR alocate fiecarui stat membru vor fi investite în actiuni integrate în favoarea dezvoltarii urbane durabile, puse în aplicare prin intermediul instrumentului de investitii teritoriale integrate (ITI) (a se vedea mai jos), iar gestionarea si punerea în aplicare a acestora vor fi delegate oraslor [a se vedea articolul 7 alineatul (2) din propunerea de regulament privind FEDR]. Forma și intensitatea delegării gestionării orașelor pot varia în funcție de aranjamentele instituționale
  ale fiecărui stat membru. Orasele care pun în aplicare actiuni integrate în favoarea dezvoltării urbane durabile, cu gestionate delegata, ar trebui sa fie incluse într-o lista care sa însoteasca contractele de parteneriat [articolul 7 alineatul (2)] si programul operational [articolul 87 alineatul (2) litera (c)]. Aceste liste sunt orientative si ar putea fi modificate în cursul perioadei de programare.
 • Platforma de dezvoltare urbana
  În baza unei liste a orașelor, elaborată de statele membre în cadrul contractului de parteneriat, Comisia va stabili o platformă de dezvoltare urbană, cuprinzând 300 de orașe din întreaga Europă, care va stimula un dialog la nivel european între orașe și Comisie, orientat preponderent spre politică, în ceea ce privește dezvoltarea urbană.
  Acesta nu este un instrument de finanțare, ci mai degrabă un mecanism destinat creșterii vizibilității contribuției orașelor la strategia Europa 2020 în cadrul politicii de coeziune, facilitării acțiunilor integrate și inovatoare pentru dezvoltarea urbană durabilă, precum și valorificării rezultatelor acestora (articolul 8 din propunerea de regulament privind FEDR).
 • Acțiuni inovatoare în zonele urbane:
  În scopul încurajării soluțiilor noi și inovatoare în materie de dezvoltare urbană durabilă, FEDR poate sprijini, la inițiativa Comisiei, acțiuni inovatoare în limita unui plafon de 0,2 % din contribuția totală a FEDR. Acțiunile inovatoare în mediul urban vor consta în proiecte urbane pilot, proiecte demonstrative și studii aferente de interes european. Sfera acestora poate include toate obiectivele tematice și prioritățile de investiții (articolul 9 din propunerea de regulament privind FEDR).
 • Un accent mai puternic pus pe dezvoltare urbană la un nivel strategic:
  În baza orientărilor Cadrului strategic comun (CSC), contractele de parteneriat ar trebui să stabilească modalitățile de a asigura o abordare integrată a utilizării fondurilor CSC pentru dezvoltarea durabilă a zonelor urbane. Programele operaționale ar trebui să stabilească contribuția la abordarea integrată
  a dezvoltării teritoriale, inclusiv, după caz, o abordare integrată a dezvoltării zonelor urbane (articolele 11, 14 și 87 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile CSC 2014-2020). De asemenea, este de așteptat ca această abordare a dezvoltării urbane să fie puternic legată de abordarea integrată care pune în discuție nevoile specifice ale zonelor geografice cele mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor țintă cele mai expuse riscului de discriminare sau excludere – astfel cum este stabilit în contractul de parteneriat și în programele operaționale.
 • Instrumente îmbunătățite pentru realizarea de acțiuni integrate:
  Investițiile teritoriale integrate (ITI) reprezintă un nou mod de punere în aplicare ce oferă un pachet de finanțare provenind de la mai multe axe prioritare ale unuia sau ale mai multor programe de intervenții multidimensionale și intersectoriale. ITI este un instrument ideal pentru susținerea acțiunilor integrate în zonele urbane, întrucât acesta oferă posibilitatea combinării finanțării în funcție de diferite obiective tematice, inclusiv combinarea finanțării provenind de la acele axe prioritare și programe operaționale sprijinite din FEDR, FSE și Fondul de coeziune (CF) (articolul 99 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile CSC 2014-2020).
 • Oportunități sporite privind abordarea provocărilor urbane vizate de prioritățile de investiții:
  Patru dintre obiectivele tematice, care vor fi sprijinite din fondurile CSC în vederea contribuirii la strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, conțin priorități corespunzătoare de investiții specifice zonelor urbane (enumerate la articolul 5 din propunerea de regulament privind FEDR). Este recomandat ca orașele să combine acțiunile sprijinite în cadrul priorităților sectoriale de investiții specifice zonelor urbane (să promoveze strategii pentru emisii scăzute de dioxid de carbon în zonele urbane, să îmbunătățească mediul urban, să promoveze mobilitatea urbană durabilă, precum și incluziunea socială prin sprijinirea regenerării fizice și economice a zonelor urbane defavorizate) și să le încorporeze în strategia integrată de dezvoltare urbană a orașului în vederea punerii în aplicare
  a principiului dezvoltării urbane integrate [articolul 7 alineatul (1) din propunerea de regulament privind FEDR]. De asemenea, acestea pot combina acțiunile respective cu alte acțiuni sprijinite din FSE în cadrul priorităților sale de investiții (enumerate la articolul 3 din propunerea de regulament privind FSE).
 • Instrumente financiare:
  Statele membre sunt încurajate să utilizeze în mod extensiv instrumentele financiare pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Sfera instrumentelor financiare este extinsă și include toate obiectivele tematice și prioritățile de investiții și toate tipurile de beneficiari, proiecte și activități (articolele 32-40 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile CSC 2014-2020).
 • Crearea de rețele:
  În cadrul obiectivului de cooperare teritoriala europeana (CTE), programul de schimburi si învatare destinat oraselor va continua sa le furnizeze acestora oportunitati de creare de retele în vederea partajarii si dezvoltarii de bune practici în materie de dezvoltare urbana (articolul 2 din propunerea de regulament privind CTE).