Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD) a fost adoptat, în mod unitar, de toate statele Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018.

In conformitate cu prevederile art. 13, Informare și acces la date cu caracter personal, a acestui regulament, depunerea unui formular solicitare în baza Legii 544/2001 sau a unui formular de petiție on-line/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice, organizare/derulare evenimente, soluționare a plângerilor, înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal, încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii, activități privind gestionarea pandemiei Sars-Cov-2 în conformitate cu prevederile legale în vigoare, MDLPA va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal precum: nume, prenume, adresa email, adresa, telefon, menționând faptul că nu preluceează aceste date în niciun alt scop în afară de acela de a vă furniza un răspuns conform solicitării dumneavoastră.

De asemenea, dorim să vă comunicăm că aceste date vor fi prelucrate de către MDLPA conform scopurilor menționate mai sus și în conformitate cu legislația în vigoare, și că în condițiile prevăzute de lege, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate către alte autoritați publice.

Dorim să vă informăm că MDLPA nu transferă aceste date către nici un alt stat din Uniunea Europeana sau către un stat terț.

De asemenea, puteți apela la “dreptul de a fi uitat”, adica dreptul de a șterge datele dumneavoastră, înștiințîndu-ne cu 30 de zile înainte de a expira termenul legal de retenție.

Totodată, datele dumneavoastră vor fi stocate în baza noastră de date conform legislației în vigoare.

Conform Regulamentului general privind protecția datelor, nr. 679/2016, beneficiați de următoare drepturi:

  • Dreptul de acces la date înseamnă că aveți dreptul de a solicita și de a primi un raspuns referitor la prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră cu caracter personal. În situația în care răspunsul este afirmativ, aveți dreptul să primiți acces la datele respective precum și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
  • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care vă retragiți consimtământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
  • Dreptul la restrictionare înseamnă că aveți dreptul de a solicita restricționarea modului în care vă sunt prelucrate datele personale. Odata restricționate aceste date, pot fi prelucrate doar cu consimtământul dumneavoastră.
  • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea aveți dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • Dreptul la opozitie vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci cand prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.
  • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate prin transmiterea unei notificări în acest sens, pe adresa noastră de e-mail sau direct la sediul nostru din: Blv. Libertății, nr.16, Latura Nord, sector 1, București.

În plus, din 25 mai 2018, pentru orice informații legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către MDLPA, vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa de email: datepersonale@mdlpa.ro, sau la adresa: Blv. Libertății, nr.16, Latura Nord, sector 1, București.

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa de email: ansdpcp@dataprotection.ro sau la adresa din bulevardul General Gheorghe Magheru, nr.28 – 30, sector 1, cod postal 010336, București, România.