FIŞĂ DE PREZENTARE A PROGRAMULUI  DE  COOPERARE INTERREGIONALĂ INTERREG EUROPE (2021-2027)

Programul Interreg Europe pentru perioada 2021-2027 a fost adoptat de către Comisia Europeană prin decizia COM(2022)4868 din 5 iulie 2022

În perioada 2021-2027, ambiția INTERREG EUROPE este de a realiza obiectivul unic al programului de o mai bună guvernare a cooperării prin Îmbunătățirea implementării politicilor de dezvoltare regională, inclusiv a programelor din obiectivul Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică, prin promovarea schimbului de experiență, abordărilor inovatoare și consolidarea capacităților în legătură cu identificarea, diseminarea și transferul de bune practici în rândul actorilor din politica regională.

Documente APEL 1 Interreg EUROPE

Programul Interreg EUROPE 2021-2027 - Programul aprobat

INFORMAŢII SINTETICE DESPRE PROGRAM

Aria de cooperare

 • întreg teritoriul UE (27 State Membre)
 • 2 State partenere cu  statut special: Norvegia și Elveția;

Bugetul programului: unic pentru 28 state membre / 7 ani*

Buget total

FEDR + cofinanțare națională

Din care

FEDR

Cofinanțare națională
(State Membre UE)

TOTAL

474.353.337,50

379 482 670

94.870.667,50


STRATEGIA  PROGRAMULUI  OPERAŢIONAL

Obiectivul strategic general al programului

Îmbunătățirea implementării politicilor de dezvoltare regională, inclusiv a programelor din obiectivul Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică, prin promovarea schimbului de experiență, abordărilor inovatoare și consolidarea capacităților în legătură cu identificarea, diseminarea și transferul de bune practici în rândul actorilor din politica regională.

Programul este structurat pe baza obiectivului specific Interreg „O mai bună guvernanță a cooperării” (regulamentul Interreg, articolele 14 și 15) - ca obiectiv unic și general al programului.

Obiectivele de politică și Prioritățile de Investiții

Obiectivul de politică selectat sau obiectivul specific Interreg selectat

Obiectiv specific selectat

Obiectiv specific Interreg (ISO)
„o guvernanță mai bună a cooperării”

Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice, în special a celor mandatate să gestioneze un anumit teritoriu, și a părților interesate;


Pentru a ajunge la un echilibru între necesitatea de a acoperi cooperarea interregională într-o gamă largă de subiecte și nevoia de concentrare tematică, programul își va concentra cea mai mare parte din buget (80%) asupra domeniilor tematice acoperite de anumite obiective specifice („Grupul 1 de obiective”). Restul de 20% din bugetul programului poate fi alocat domeniilor tematice incluse în celelalte obiective specifice ale politicii de coeziune („Grupul 2 de obiective”). Compoziția acestor două grupuri de obiective specifice este următoarea:

Grupul 1- 80% din buget - Domenii tematice acoperite de:

 • toate obiectivele specifice din OP 1 - Europa mai inteligentă
 • toate obiectivele specifice din OP 2 - Europa mai verde
 • în cadrul OP 4 - Europa mai socială, obiectivele specifice legate de piețele forței de muncă (i), asistența medicală (v), cultura și turismul durabil (vi)

Grupul 2 – 20% din buget - Domenii tematice acoperite de:

 • toate obiectivele specifice din OP 3 - Europa mai conectată
 • toate obiectivele specifice din OP 5 - Europa mai aproape de cetățeni
 • în cadrul PO 4 - Europa mai socială, obiectivele specifice legate de educație (ii), incluziune socio-economică (iii), integrarea resortisanților țărilor terțe (iv).

Modul de implementare a programului

Acordare  de finanțare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul unor Apeluri publice de propuneri de proiecte.

Tipuri de proiecte

Programul Operațional permite două tipuri de acțiuni:

 • Proiecte de cooperare interregională

Programul va sprijini proiecte de cooperare interregională între actorii politicii regionale. Obiectivul acestor proiecte este de a îmbunătăți implementarea politicilor de dezvoltare regională ale regiunilor participante, inclusiv a programelor de investiții pentru locuri de muncă și creștere economică (IJ&G) – în conformitate cu misiunea programului descrisă în regulamentul ETC (UE) 2021/1059 ( Articolul 33.a).

 • Platforma de învățare a politicilor

Interreg Europe sprjină Platforma de învățare a politicilor (denumită în continuare: platforma) pentru a facilita învățarea politicilor și pentru a valorifica în mod continuu bunele practici. Platforma permite actorilor politici regionale din întreaga Europă să profite de experiența și practicile relevante ori de câte ori este nevoie pentru a-și consolida capacitatea instituțională în vederea îmbunătățirii politicilor de dezvoltare regională, inclusiv a programelor de investiții în locuri de muncă și creștere.

Beneficiari  eligibili

În principiu, orice organizație relevantă pentru proiect și care participă activ în cadrul proiectului poate fi parte a parteneriatului. Cu toate acestea, numai anumite organizații sunt eligibile pentru a primi finanțare FEDR sau norvegiană.

Următoarele organisme sunt eligibile în proiectele INTERREG EUROPE:

 • Autoritățile publice
 • Organisme de drept public
 • Organisme private non-profit

Parteneriat

 • din cel puțin 4 țări, din cele 4 zone ale Europei
 • numărul mediu de parteneri: între 5 și 10 parteneri per proiect (având în vedere că aceeași țară poate fi reprezentată de mai mulți parteneri)

Ratele de cofinanțare

Rate de cofinanțare

Beneficiari eligibili conform statutului legal și al locației

80% FEDR

Autorități publice din cele 27 de state partenere din UE

70% FEDR

Organisme private non-profit din cele 28 de state partenere din UE

100%

Platforme


*
Pentru partenerii români se acordă, pe principiul rambursării, 18% din Bugetul de stat prin contracte de cofinanțare încheiate cu MDLPA.

Stadiul Programului INTERREG EUROPE 2021-2027

Programul este în analiză/evaluare la Comisia Europeană.

Surse de informare

http://www.interregeurope.eu/
www.facebook.com/interregeurope
https://www.facebook.com/Interreg-Rom%C3%A2nia-116123640999049
https://twitter.com/interregeurope
www.linkedin.com/company/interreg-europe

CONTACT

La nivel de Program

AUTORITATEA DE MANAGEMENT
Regiunea Hauts-de-France, Franța Anne Wetzel
SECRETARIATUL INTERREG EUROPE

Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage 45 rue de Tournai
59000 Lille - FRANCE
Tel: +33 328 144 100
Fax: +33 328 144 109
Email: http://www.interregeurope.eu/contact-us/

La nivel național

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAMUL INTERREG EUROPE
PUNCT NAȚIONAL DE CONTACT
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană
Serviciul Autorități Naționale pentru Programe Europene 

Bvd. Libertății, nr.14, București, sector 5, cod poștal 050706
Persoană de contact: Diana Gheorghe

Tel.: +40372 111 305: +40372 111 369
Fax:  +40372 111 456;
Email: diana.gheorghe@mdlpa.ro

CONTROL PRIM NIVEL

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Persoană de contact: Marieta ENACHE, Director
Bvd. Libertății, nr.14, București, sector 5, cod poștal 050706
Tel: +40372 111 324