Fișa de prezentare a Programului Interreg IV-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2021-2027 - informații sintetice despre program

DOCUMENTE

 1. Aria eligibilă:
 • Ungaria: județul Szabolcs-Szatmár-Bereg, județul Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Slovacia: regiunea autonomă Košice; regiunea autonomă Prešov
 • România: județul Maramureș, județul Satu-Mare, județul Suceava
 • Ucraina: regiunea Zakarpatska, regiunea Ivano – Frankivska, regiunea Chernivetska
 1. Bugetul programului:

Buget total

Fonduri UE + confinanţare naţională

                     Din care

Fonduri UE 90%

Confinanţare 10%

TOTAL

73 436 116

66 092 505

7 343 611


Programul a fost aprobat în cadrul Comitetului Comun de Programare în luna februarie 2022

 1. Obiectiv strategic general al programului:

Intensificarea cooperării între regiunile Zakarpatska, Ivano-Frankivska și Chernivetska din Ucraina și zonele eligibile ale statelor membre, la nivelul obiectivelor de politică selectate și a obiectivului specific Interreg selectat:

Obiectivul de politică

Prioritate

Contribuție UE  (finanțare 90%)

Contribuție națională (co-finanțare 5%)

Total

PO2

Prioritatea 1

O regiune de frontieră rezistentă și ecologică

29 741 627 €

3 304 625 €

33 046 252 €

PO4

Prioritatea 2

O regiune de frontieră sănătoasă și atractivă

29 741 627 €

3 304 625 €

33 046 252 €

ISO1

Prioritatea 3

O regiune de graniță mai cooperantă

6 609 251 €

734 361 €

7 343 612 €

                        Total

66 092 505 €

7 343 611 €

73 436 116 €

 

 1. Obiective de politică, priorități și tipuri de acțiuni:

Prioritatea

*Obiectivul de politică selectat sau obiectivul specific Interreg

Tipuri de acțiuni

Prioritatea 1

O regiune de frontieră rezistentă și ecologică

Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirii riscului apariției calamităților, rezilienței, luând în considerare abordările bazate pe ecosisteme

Tip de acțiuni 1.1.

Acțiuni comune menite să reducă impactul schimbărilor climatice și al amenințărilor umane asupra naturii: pregătirea tehnică a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii comune și implementarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de interes comun

Scopul acestui tip de acțiune este promovarea punerii în aplicare a unor măsuri de dezvoltare specifice care să contribuie la creșterea nivelului capacităților de reacție ale instituțiilor relevante în fața amenințărilor și calamităților naturale și antropice, precum și la efectele negative ale schimbărilor climatice.

Tip de acțiuni 1.2.

Activități educaționale comune, de creștere a gradului de conștientizare și a schimbului de cunoștințe în domeniul adaptării la schimbările climatice și al prevenirii riscurilor pentru o mai bună înțelegere, o mai bună pregătire și o mai bună prevenire a acestora.

Scopul acestui tip de acțiune este de a spori capacitățile instituțiilor locale și ale grupurilor formale și informale ale societății, precum și ale indivizilor, de a înțelege și de a gestiona amenințările calamităților naturale și antropice, precum și efectele negative ale schimbărilor climatice.

 

Îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii ecologice, inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de poluare

Tip de acțiuni 2.1.

Inițiative comune pentru asigurarea dezvoltării sustenabile a zonelor naturale: pregătirea tehnică a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii comune și implementarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de interes comun

Tip de acțiuni 2.2.

Activități educaționale comune, precum și creșterea gradului de conștientizare și de schimb de cunoștințe în domeniul protejării naturii și biodiversității

Scopul acestui tip de acțiune este de a mări capacitățile instituțiilor locale relevante, ale grupurilor formale și informale ale societății și ale indivizilor în sensul de a înțelege importanța și de a gestiona patrimoniul natural și biodiversitatea, abordările și rețelele ecologice. În plus, ca rezultat al acțiunilor implementate, se așteaptă o capacitate sporită de înțelegere a principalelor cauze, mecanisme, instrumente și măsuri potențiale de reducere sau eliminare a poluării elementelor de mediu transfrontaliere – cu accent pe corpurile de apă de suprafață și subterane, pe sol și aer.

Prioritatea 2

O regiune de frontieră sănătoasă și atractivă

Asigurarea accesului egal la îngrijiri medicale și încurajarea rezilienței sistemelor de sănătate inclusiv a îngrijirii primare și promovarea tranziției de la îngrijirea instituțională la cea furnizată de familie și comunitate

Tip de acțiuni 3.1.

Crearea cadrului legislativ, administrativ și tehnic pentru măsuri epidemiologice comune și pentru serviciile de salvare transfrontaliere

Scopul acestui tip de acțiune este de a crea condițiile-cadru necesare unei cooperări semnificative a părților interesate relevante din sistemele naționale de îngrijire a sănătății.

Tip de acțiuni 3.2.

Investiții pentru îmbunătățirea cooperării în domeniul epidemiologiei și al serviciilor de salvare transfrontaliere

Scopul acestui tip de acțiune este de a oferi sprijin pentru investiții în dezvoltarea infrastructurii (inclusiv renovarea clădirilor și achiziționarea de echipamente) necesare pentru testarea-pilot și operarea serviciilor comune în domeniul luptei împotriva epidemiilor și al furnizării de servicii comune de urgență peste hotar(e).

Tip de acțiuni 3.3.

Îmbunătățirea utilizării tehnologiilor digitale în domeniul îngrijirii și dezvoltării sănătății

Scopul acestui tip de acțiune este de a stimula utilizarea soluțiilor de telemedicină și a tehnologiilor digitale în domeniul îngrijirilor medicale și al dezvoltării sănătății, în scopul îmbunătățirii accesibilității serviciilor medicale și dezvoltării sănătății. Se preconizează că acțiunile vor avea ca rezultat rețele transfrontaliere de cooperare între profesioniști competenți, pe baza unor proceduri și protocoale elaborate în comun, utilizând tehnologii digitale pentru diagnosticarea și consultarea sau supravegherea la distanță, precum și unele investiții pilot în investiții la scară mică necesare, în special achiziționarea echipamentelor trebuincioase.

Tip de acțiuni 3.4.

Implementarea programelor de control medical și promovare a sănătății

Scopul acestui tip de acțiune este creșterea gradului de conștientizare, consolidarea cunoștințelor și sensibilizarea în privința prevenirii bolilor (cu accent pe afecțiunile cardiovasculare), precum și importanța, metodele și abilitățile promovării sănătății și creșterii eficienței prevenirii problemelor de sănătate în regiune. Accesibilitatea serviciilor și pentru grupurile vulnerabile va fi promovată prin intermediul unor elemente de sensibilizare și de formare, specifice nevoilor grupurilor în cauză, precum și prin conceperea unor programe specifice.

Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, implicarea socială și inovarea socială

Tip de acțiuni 4.1.

Dezvoltarea capacităților prin colectare de date, schimb de cunoștințe și formare profesională

Scopul acestui tip de acțiune este de a mări capacitățile instituțiilor locale de management relevante, ale grupurilor formale și informale ale societății și ale furnizorilor de servicii implicați în turism pentru a gestiona serviciile legate de turism într-un mod mai sustenabil și la un nivel mai ridicat de servicii.

Tip de acțiuni 4.2.

Dezvoltarea de produse turistice generale sau comune, inclusiv dezvoltarea de rețele și rute transfrontaliere

Scopul acestui tip de acțiune este de a contribui la conceperea, organizarea și crearea de rețele transfrontaliere de atracții turistice și de a oferi instrumente comune pentru a comercializa și a accesa aceste rețele.

Tip de acțiuni 4.3.

Promovarea cooperării locale și regionale în domeniul culturii și artei

Scopul acestui tip de acțiune este de a păstra și îmbogăți tradițiile culturale comune și de a încuraja crearea de noi produse culturale și artistice comune.

Tip de acțiuni 4.4.

Acțiuni pilot pentru stimularea inovării sociale și a includerii grupurilor vulnerabile ale societății în activități culturale, servicii și proiecte turistice.

Scopul acestui tip de acțiune este de a identifica și de a testa abordări inovatoare ale cooperării în vederea furnizării de activități culturale și servicii legate de turism la nivel local, în special în locații mai puțin dezvoltate și periferice, inclusiv modalități și procese de implicare a persoanelor din grupurile vulnerabile.

Prioritatea 3

O regiune de graniță mai cooperantă

Mărirea eficienței administrației publice prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni, actorii societății civile și instituții, în special în vederea soluționării obstacolelor juridice și de altă natură în regiunile de frontieră.

Tip de acțiuni 5.1.

Cooperarea instituțională între organizațiile publice și cele ale societății civile

Tipurile de acțiuni indicate în acest capitol contribuie la obiectivul specific prin oferirea de oportunități de cooperare pentru o gamă largă de parteneri pe teme care nu au fost selectate pentru concentrarea tematică a programului, dar care sunt relevante în aceste zone, în special pentru explorarea oportunităților pentru alte teme de cooperare în viitor.

*Activități posibile finanțate - fără a fi considerate automat eligibile sau reprezenta o lista exhaustivă - sunt exemplificate  în draftul de  Program.

 1. Beneficiari eligibili:

Instituțiile publice și semi-publice din zona programului, în special:

 • din domeniul protejării mediului și naturii, al gestionării apelor, al exploatării forestiere și al serviciilor de urgență;
 • din domeniul protecției mediului (aer, sol, apă);
 • organizațiile publice și semi-publice (spitale, instituții de îngrijire ambulatorie) responsabile de furnizarea de servicii de sănătate, precum și furnizorii neguvernamentali non-profit de servicii de sănătate și de dezvoltare a sănătății în regiunea de frontieră;
 • organizațiile publice, private și civile (ONG-uri) și persoanele fizice care furnizează servicii legate de turism sau gestionează bunuri naturale sau culturale în regiunea de frontieră;
 • cetățenii din țările cooperante care beneficiază de avantajele cooperării - prin intermediul organizațiilor publice sau civice care funcționează la nivel local.
 1. Parteneriat:

În conformitate cu principiul parteneriatului, o varietate de entități juridice din zona programului vor putea contribui la acțiunile exemplificate mai sus în calitate de beneficiari. Aici sunt incluse (dar nu există o limitare la):

 • autorități publice locale, regionale sau naționale, inclusiv autoritățile tematice privind mediul, natura, apa și managementul calamităților;
 • agenții teritoriale publice sau semi-publice, cum sunt agențiile de dezvoltare locală sau regională, asociațiile de mediu sau agențiile energetice;
 • grupuri de interese, inclusiv organizații civile (ONG-uri), care funcționează la nivel regional și local;
 • organizații publice sau private pentru învățământ superior și cercetare;
 • instituții de învățământ publice sau private, formale și informale etc.

Date de contact:

Autoritatea de Management
Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary

Department for Cross-border Cooperation Programmes

Address: 1027 Budapest, Medve u. 25-29. „B” F30/2
Web: http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade
Péter Kiss-Parciu
Deputy State Secretary
hathatar@mfa.gov.hu
+36 1 458 1063

Secretariatul Tehnic Comun

Széchenyi Programiroda
Gellérthegy u. 30-32.
H-1016 Budapest, HUNGARY
E-mail address: info@huskroua-cbc.net
Fax: +36 1 224 3291
https://huskroua-cbc.eu/

Autoritatea Națională
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilo9r Publice și Administraţiei

Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană
Serviciul Autorități Naționale pentru Programe Europene

Tel.: +40372 111 305;  
Fax:  +40372 111 456;
Manager de program: Ioana Maiorescu
Email: ioana.maiorescu@mdlpa.ro