1. LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privețte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
 2. REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 3. DIRECTIVA (UE) 2016/680 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;
 4. Hotărârea nr. 51 din 15 februarie 2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – publicată în Monitorul Oficial nr. 152 / 19 februarie 2018;
 5. Ordinul 1983/ 29.01.2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice și fondurilor europene nr. 317/21.02.2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
 6. Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 8. Regulamentul de Organizare și Funcționare al ANSPDCP din 11 Noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare;
 9. DECIZIE nr. 99 din 18 mai 2018 – ANSPDCP - privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 10. DECIZIE nr. 128 din 22 iunie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificarii de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)
 11. DECIZIE nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire si solutionare a plangerilor
 12. Orientari privind Consimtamantul in temeiul Regulamentului (UE) 679/2016 (17/RO/WP259)
 13. Ghid privind Responsabilul cu protectia datelor (DPO) – (16/RO/WP 243 rev.01, revizuit si adoptat in data de 5 aprilie 2017)
 14. Ghid privind Evaluarea impactului asupra protectiei datelor (DPIA) si stabilirea daca o lucrarea este “susceptibila sa genereze un risc ridicat” in sensul Regulamentului 2016/679 (17/RO WP 248 rev.01) revizuit si adoptat in data de 4 octombrie 2017
 15. Avizul nr. 2/2017 privind prelucrarea datelor la locul de munca (Articolul 29 – Grupul de lucru pentru protectia datelor 17/RO GL 249), adoptat la 8 iunie 2017