In vederea inscrierii la examenul de atestare ca expert tehnic, dosarele se depun la Registratura. Dosarele se pot trimite si prin posta la adresa:

Destinatar: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI
DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALA SI INFRASTRUCTURA
B-dul Libertatii nr. 16, Latura Nord, Sector 5, BUCURESTI, cod postal: 050706

DOCUMENTE NECESARE PENTRU SUSTINEREA, DE CATRE ORICE SOLICITANT, CETATEAN ROMAN SAU CETATEAN AL ALTUI STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE ORI AL SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN, A EXAMENULUI DE ATESTARE PENTU COMPETENTA DE: EXPERT TEHNIC

In baza:

 • LEGE nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 30.11.2016;
 • H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, publicatã in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286/11.12.1995;
 • ORDIN nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240/19.03.2018;
 • ORDIN MDRAP 769/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 388/26.05.2014.

DOSARELE CE SE DEPUN TREBUIE SA AIBA URMATORUL CONTINUT:

a) Cerere intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 4 din Ordinul 2264/2018;
b) actul de identitate al solicitantului, in copie;
c) certificatul de nastere/casatorie, in cazul schimbarii numelui, in copie;
d) certificat de competenta lingvistica sau orice alt mijloc de proba concludent prin care solicitantul, cetatean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Eonomic European, face dovada cunoasterii limbii romane, necesara exercitarii atributiilor profesiei de verificator de proiecte/expert tehnic pe teritoriul Romaniei;
e) diploma de absolvire a institutului de invatamant superior si foaia matricola/suplimentul de diploma, dupa caz, in copie, precum si documentul de recunostere/echivalare a acestuia, emis in conditiile legii de catre autoritatea administratiei publice centrale competenta, in copie, in cazul absolventilor cu diploma in domeniile prevazute la art. 3 din procedura, insotite de o declaratie pe propria raspundere ca actele de studii sunt conforme cu originalul, semnata si datata;
f) curriculum vitae, conform modelului europass, prevazut in anexa nr. 5 din Ordinul 2264/2018;
g) lista de proiecte elaborate/verificate in sistemul de control al calitatii in constructii, lucrari stiintifice, brevete etc.;
h) adeverinta/adeverinte emisa/emise de persoane juridice, din care rezulta vechimea in profesie si, respectiv, experienta profesionala precum si doua recomandari din partea unor persoane fizice atestate;
i) certificat de cazier judiciar, in termenul de valabilitate la data depunerii cererii, din care sa rezulte ca solicitantul nu are inscrisuri in cazierul judiciar, sau declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa lipsa antecedentelor penale;
j) adeverinta, eliberata de medic de medicina muncii, prin care se confirma capacitatea de exercitare a profesiei, in conditiile legii;
k) 3 poze color, format 5/4, pentru fiecare cerere.
l) Declaratie in ceea ce priveste acordul publicarii pe site-ul institutiei a datelor personale, dupa promovarea examenului de atestare

Pentru domeniul „instalatii de utilizare gaze“, la cererea prevazuta mai sus solicitantii vor depune, in copie, documentul/documentele, in valabilitate la data depunerii cererii, din care sa rezulte detinerea calitatii de instalator autorizat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare ANRE, in conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfasoara activitati in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 83/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activitatea de proiectare a obiectivelor/ sistemelor/instalatiilor din domeniul gazelor naturale - instalatii de utilizare a gazelor naturale/biogazului/biometanului/gazului petrolier lichefiat (GPL)/gazului natural comprimat (GNC), ce functioneaza in regim de medie, redusa si joasa presiune.

in cazul in care solicitantul intentioneaza sa sustina examenul pentru verificator de proiecte/expert tehnic pentru mai multe domenii/subdomenii, dupa caz, in aceeasi sesiune de examene, acesta depune cate o cerere pentru fiecare domeniu/subdomeniu solicitat, distinct pentru verificator de proiecte/expert tehnic, insotita de documentele sus-mentionate, intr-un singur exemplar, cu exceptia pozelor, care trebuie depuse in numar de trei poze pentru fiecare cerere.

Pentru relatii suplimentare sunati la tel: 0372.114.573

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII DREPTULUI DE PRACTICA A SPECIALISTILOR IN CONSTRUCTII:

Pentru prelungirea dreptului de practica, in scopul continuarii activitatii, expertul tehnic inregistreaza la autoritatea competenta o cerere cu cel putin 10 zile inainte de data expirarii valabilitatii legitimatiei, in vederea aplicarii vizei pentru continuarea valabilitatii acesteia.

La cererea de prelungire a dreptului de practica, expertul tehnic anexeaza urmatoarele documente:

a) legitimatia, in original;
b) actul de identitate, in copie;
c) certificatul/certificatele de atestare, in copie;
d) registrul verificatorului de proiecte/expertului tehnic completat la zi conform prevederilor legale in vigoare, in copie, sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere ca, in perioada de valabilitate a legitimatiei, nu a desfasurat activitate ca verificator de proiecte/expert tehnic;
e) adeverinta, eliberata de medic de medicina muncii, prin care se confirma capacitatea de exercitare a profesiei, in original;
f) *dovada - diploma, certificat, adeverinta sau altele asemenea, in copie, privind efectuarea unui curs de pregatire profesionala continua in domeniile prevazute prin prezenta procedura, organizat de catre o institutie acreditata de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior - ARACIS -, sau document prin care sa se certifice participarea, in calitate de cadru didactic universitar, la predarea de cursuri, insotit de fisa disciplinei, corespunzatoare domeniilor pentru care se solicita prelungirea atestarii, in domeniile si subdomeniile si specialitatile prevazute prin prezenta procedura;
g) certificat de cazier judiciar, in termenul de valabilitate la data inregistrarii cererii, din care sa rezulte ca verificatorul de proiecte/expertul tehnic nu are antecedente penale sau declaratie pe propria raspundere ca la data inregistrarii cererii de prelungire nu are antecedente penale, in original;
h) declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea falsului in declaratii ca nu a pierdut dreptul de practica prin act administrativ sau ca urmare a pronuntarii unei hotarari judecatoresti definitive, in original;
i) declaratie pe propria rãspundere in ceea ce priveste acordul publicãrii pe site-ul institutiei a datelor personale.

*Prevederile lit. f) se aplica de la 30.06.2019, conform art. 33 din Ordinul nr. 2264/2018.

Modelul cererii de solicitare a prelungirii dreptului de practica ca expert tehnic este prevazut in anexa nr. 8 din Ordinul nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240/19.03.2018.

Cererea va fi semnata olograf, cu inscrierea datei completarii, precum si aplicarea, in clar, a stampilei aferenta competentei/competentelor pentru care este solicitata prelungirea dreptului de practica.

in situatia depunerii solicitarii de prelungire a dreptului de dupa expirarea termenului de valabilitate a legitimatiei, verificatorul de proiecte/expertul tehnic inregistreaza, suplimentar fata de documentele sus-mentionate, o declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea legii referitoare la declararea necorespunzatoare a adevarului, ca in perioada dintre data expirarii termenului de valabilitate si data depunerii solicitarii de prelungire a dreptului de practica nu a desfasurat activitate, dupa caz, de verificator de proiecte/expert tehnic in domeniul/domeniile, respectiv subdomeniul/subdomeniile pentru care se solicita prelungirea dreptului de practica.

Prelungirea dreptului de practica pentru specialistii cu activitate in constructii, atestati ca experti tehnici, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 77/N/1996 pentru aprobarea „indrumatorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare de calitate a proiectelor, executiei lucrarilor si constructiilor“ si a „indrumatorului pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii“ si ale reglementarii tehnice „indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii“, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se va face pentru aceleasi competente pentru care au fost atestati, in conformitate cu prevederile art. 27 si 28 din Ordinul nr. 2264/2018.

Pentru relatii suplimentare sunati la tel: 0372.114.573

in situatia pierderii/deteriorarii certificatului de atestare si/sau a legitimatiei, posesorul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat, sens in care se va adresa autoritatii competente cu o cerere motivata, insotita de copia actului de identitate, dovada si copia publicarii anuntului privind pierderea/deteriorarea certificatului de atestare si/sau a legitimatiei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Duplicatul se elibereaza de catre compartimentul de specialitate al autoritatii competente in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATULUI UNEI LEGITIMATII AFERENTE CERTIFICATULUI DE ATESTARE PROFESIONALA A SPECIALISTILOR IN CONSTRUCTII:

DOSARELE CE SE DEPUN TREBUIE SA AIBA URMATORUL CONTINUT:

 1. Cerere motivata;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Certificatul de atestare profesionala in original;
 4. 1 poza dimensiunea 3 x 2,5 cm;
 5. registrul verificatorului de proiecte/expertului tehnic completat la zi conform prevederilor legale in vigoare, in copie, sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere ca, in perioada de valabilitate a legitimatiei, nu a desfasurat activitate ca verificator de proiecte/expert tehnic
 6. adeverinta, eliberata de medic de medicina muncii, prin care se confirma capacitatea de exercitare a profesiei, in original
 7. certificat de cazier judiciar, in termenul de valabilitate la data inregistrarii cererii, din care sa rezulte ca verificatorul de proiecte/expertul tehnic nu are antecedente penale sau declaratie pe propria raspundere ca la data inregistrarii cererii de prelungire nu are antecedente penale, in original
 8. declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea falsului in declaratii ca nu a pierdut dreptul de practica prin act administrativ sau ca urmare a pronuntarii unei hotarari judecatoresti definitive, in original;
 9. dovada si copia publicarii anuntului privind pierderea/deteriorarea certificatului de atestare si/sau a legitimatiei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Anuntul trebuie sã continã numele si prenumele persoanei atestate, seria si numãrul legitimatiei, competenta si domeniul / specialitatea pentru care a fost fãcutã atestarea;
 10. Declaratie pe propria rãspundere in ceea ce priveste acordul publicãrii pe site-ul institutiei a datelor personale.

NOTA:

Eliberarea legitimatiilor vizate cu prelungirea dreptului de practica si a duplicatelor legitimatiilor aferente certificatelor de atestare profesionala a specialistilor in constructii se va face de la:

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI
DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALA SI INFRASTRUCTURA

Corpul de cladire al MINISTERULUI JUSTITIEI
Intrarea din str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti
Program: Luni – Vineri, orele: 1100 – 1200

Pentru relatii suplimentare sunati la tel: 0372.114.573