Lista documentelor de interes public:

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea MDLPA
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor şi a structurilor centrale din MDLPA
 • Programul de funcţionare şi programul de audienţe al MDLPA
 • Coordonatele de contact ale instituţiei (denumire, adresa poştală, nr. de telefon, de fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet)
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea MDLPA, precum şi numele persoanei/compartimentului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public;
 • Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil
 • Programele şi strategiile proprii MDLPA
 • Rapoarte anuale de evaluare a aplicării Legii nr. 544/2001 şi Legii nr. 52/2003
 • Proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice
 • Comunicate de presă, informaţii de presă, drepturi la replică
 • Declaraţii de avere şi de interese
 • Informaţii privind organizarea concursurilor de selecţie a candidaţilor în vederea angajării şi condiţiile necesare pentru ocuparea posturilor.

Lista documentelor produse și/sau gestionate de structurile din cadrul MDLPA:

 • Note, documente elaborate și expediate (corespondența)
 • Adrese / solicitări către alte instituții
 • Comunicate de presă/precizări/drepturi la replică
 • Revista presei
 • Răspunsuri la solicitări de informații/petiții/sesizări/interpelări
 • Puncte de vedere, avize în domeniile de competență
 • Proiecte de acte normative în domeniile de competență
 • Ordine și instrucțiuni cu caracter normativ sau individual emise de ministru
 • Analize/studii/metodologii/strategii elaborate în domeniile de competență
 • Rapoarte
 • Referate de aprobare/referate de necesitate
 • Caiete de sarcini
 • Documentații de achiziții publice
 • Anunțuri
 • Procese verbale de predare-primire, de evaluare
 • Minute
 • Note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare/note de control
 • Memorandumuri de înțelegere/protocoale de colaborare/acorduri de colaborare
 • Documente de programare
 • Documente de implementare
 • Materiale de informare și publicitate aferente programelor gestionate de minister
 • Documente financiare
 • Dosare (dosarele personale ale angajaților, dosarele profesionale ale angajaților, dosare de înscriere la concurs)
 • Declarații (de avere și interese, declarații privind asigurarea CAS, declarații privind persoanele coasigurate aflate în întreținerea asiguratului)
 • Proceduri
 • Adeverințe
 • Fișe de post/fișe de instruire individuală
 • Registre (registrul riscurilor, registrul funcționarilor publici, registrul audiențelor, al petițiilor)
 • Condici de predare-primire corespondență/condici de prezență
 • Registre de intrare-ieșire documente
 • Fișe de inventar
 • Documente de arhivă