Guvernarea Deschisă este unul dintre obiectivele majore ale României, ce decurg din prevederile constituționale, din legislația internă și din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. Aceasta oferă cetățenilor posibilitatea de a avea un mai mare acces la informații și îi încurajează să participe la luarea deciziilor (consultări publice, propuneri, inițiative etc.)

Principiile fundamentale care stau la baza Guvernării Deschise:

 • transparența guvernării
 • participarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor
 • colaborarea dintre instituțiile publice și cetățeni.

Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership/OGP) se bazează pe principiul conform căruia o guvernare deschisă este mai accesibilă, mai receptivă și mai responsabilă față de cetățeni.  Prin participarea publică la decizii a membrilor de la nivel național și local, precum și a organizațiilor societății civile, sunt elaborate planuri de acțiune cu reforme concrete într-o varietate de domenii.

Guvernul României este membru al inițiativei internaționale Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă încă din anul 2011, afirmându-și angajamentul de a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient, prin promovarea transparenței, încurajarea participării civice la viața publică și folosirea noilor tehnologii în administrație.

Obiectivele asumate în domeniul guvernării deschise de către autoritățile administrației publice centrale au fost elaborate sub forma unor angajamente, care au fost integrate în Planurile Naționale de Acțiune (PNA) 2012-2014, 2014-2016, 2016-2018, 2018-2020, 2020-2022. Este vorba despre 70 de angajamente de guvernare deschisă în domenii prioritare precum: participare și consultare, transparență, justiție și integritate, servicii sociale, date deschise. Aceste angajamente au fost elaborate și implementate în colaborare cu organizații din societatea civilă, fiind rezultatul unui proces complex de consultare și comunicare, prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale OGP.

Legea nr. 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public a fost publicată în Monitorul Oficial din data de 14 iunie 2022. Legea transpune Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public si aduce o serie de noutăți importante în domeniu.

Totodată, Legea privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public va abroga Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu toate completările și modificările ulterioare.

Astfel, entitățile publice trebuie să asigure condițiile pentru facilitarea accesului la documentele disponibile pentru reutilizare, de exemplu, prin publicarea unor liste de inventar ale datelor, împreună cu metadatele relevante, accesibile, în cazurile în care acest lucru este posibil și oportun, online și în formate prelucrabile automat.

Legea nu se va aplica:

 • documentelor a căror punere la dispoziție constituie o activitate care nu se încadrează în domeniul de aplicare al atribuțiilor publice a autorităților și instituțiilor din sectorul public;
 • documentelor deținute de întreprinderi publice:
  • produse în afara domeniului de aplicare al furnizării serviciilor de interes general, definit în condițiile legii;
  • legate de activități expuse direct concurenței;
 • documentelor asupra cărora terții dețin drepturi de proprietate intelectuală;
 • datelor sensibile, reglementate în acest sens;
 • datelor cu caracter personal;
 • documentelor deținute de instituții de cultură, altele decât muzeele, arhivele și bibliotecile, inclusiv cele universitare.

În anul 2022 România finalizează implementarea Planului Național de Acțiune 2020-2022 (august) și începe implementarea noului PNA 2022-2024 (iulie).

Planul Național de Acțiune 2022-2024 a fost aprobat prin Memorandum în cadrul ședinței de guvern din data de 20 iulie 2022: http://ogp.gov.ro/nou/2022/07/20/aprobarea-pna-2022-2024/?fbclid=IwAR2sJMbJTYvY-B0z-z7vTrIlB099XT3G56wGkceg4i2bAURZBOLhhI1sQao

Planul a fost realizat în urma unui proces colaborativ de elaborare, prin participarea instituțiilor publice, a societății civile și a Comitetului Național de Coordonare, în perioada februarie – iunie 2022, conform standardelor Open Government Partnership. Mai multe detalii despre acest proces: http://ogp.gov.ro  

Angajamentele incluse vizează domenii precum: spațiu civic; transparență;  justiție și integritate; digitalizare; participare publică și consultare;  incluziune și egalitate de gen; date deschise.

Datele publice deschise sunt acele date puse la dispoziţia cetățenilor de către autorităţile publice şi care sunt libere de accesat, reutilizat şi redistribuit de oricine – supuse doar, cel mult, la necesitatea atribuirii în condiţii identice. Rolul principal al datelor deschise este cel de reutilizare.

Datele deschise sunt procesabile (pot fi prelucrate prin mijloace automate) şi sunt furnizate într-un format deschis (asupra căruia nicio entitate nu deţine control exclusiv) şi sub o licenţă deschisă (care permite folosirea liberă a datelor, fără ca acestea să fie limitate prin drepturi de proprietate intelectuală - drepturi de autor, drept sui-generis cu privire la bazele de date, mărci sau secrete comerciale).

Format deschis

Datele deschise trebuie să fie furnizate într-un format convenabil și ușor de convertit, astfel încât să nu existe obstacole tehnologice inutile în calea exercitării drepturilor oferite de licență. Datele trebuie să poată fi citite automat, în volum mare, și să fie reprezentate într-un format deschis, ale cărui specificații să fie publice, disponibile gratuit și care să nu impună restricții materiale sau de altă natură asupra folosirii acestuia, sau să poată fi procesate cu cel puțin un instrument software cu surse libere/deschise. (Ghidul pentru publicarea datelor deschise, http://ogp.gov.ro/nou/wp-content/uploads/2015/03/GHID-DE-PUBLICARE-A-DATELOR-DESCHISE_martie-2015.pdf)

Set de date deschise

Conform „Ghidului pentru publicarea datelor deschise” elaborat de Cancelaria Primului-Ministru (în prezent, Secretariatul General al Guvernului) în martie 2015, “din punct de vedere tehnic, pentru ca un set de date făcut public să poată fi considerat set de date deschise, acesta trebuie să ofere accesibilitate (setul de date trebuie să fie disponibil contra unui cost rezonabil sau, de preferință, gratuit pe internet), en-gros (întregul set de date trebuie să fie făcut disponibil, nu doar părți din acesta), format deschis (setul de date să fie disponibil într-un format care să nu condiționeze, de ex. formatele de date brevetate sau să îngreuneze reutilizarea respectivelor date)”.

Reutilizare - utilizarea documentelor de către persoane fizice sau juridice, în scopuri comerciale sau necomerciale, altele decât scopul inițial pentru care au fost elaborate documentele.

Datele deschise reprezintă o componentă importantă a Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă - un acord internaţional prin care guvernele statelor se angajează să susțină și să promoveze transparenţa, să combată corupţia, să utilizeze tehnologii noi – și sunt date puse la dispoziția cetățenilor de către autoritățile publice ce pot fi utilizate în mod liber, procesate, reutilizate și redistribuite de orice persoană sau organizație interesată.

Portalul http://data.gov.ro, realizat și gestionat de Guvernul României, cu scopul de a pune în aplicare inițiativa europeană Open Data, pune la dispoziția publicului un centralizator de date accesibile, reutilizabile si redistribuibile in mod liber, fără a ține cont de restricții de tipul drepturi de autor (copyright), patente sau alte mecanisme de control (Open Data).

MDLPA se află pe primul loc în topul instituțiilor și autorităților care publică seturi de date deschise în acest portal.

Obiectivele principale ale portalului sunt consolidarea actului de guvernare şi dialogul cu cetăţenii.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, Secretariatului General al Guvernului coordonează și monitorizează implementarea Planului Național de Acțiune în cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă.

MDLPA și instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea sa sunt parteneri activi în domeniul OGP, în ceea ce privește publicarea datelor deschise, seturile fiind actualizate periodic, conform termenelor asumate.