STRATEGIA NAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ INTEGRATĂ PENTRU ORAȘE REZILIENTE, VERZI, INCLUZIVE ȘI COMPETITIVE 2022-2035 (POLITICA URBANĂ A ROMÂNIEI)

Strategia Națională de Dezvoltare Urbană Integrată pentru Orașe Reziliente, Verzi, Incluzive și Competitive 2022-2035 - Politica Urbană a României – reprezintă:

  • O viziune de dezvoltare urbană durabilă, incluzivă și rezilientă a României pentru perioada 2022-2035.
  • Un instrument concret de transpunere la nivel național a obiectivelor și principiilor documentelor cadru la nivel european și la nivel global;
  • Un cadru de fundamentare a politicilor urbane și a strategiilor locale, cu respectarea principiului autonomiei locale și a subsidiarității;
  • O agendă comună a autorităților publice de la nivel central și local pentru îmbunătățirea cadrului de dezvoltare urbană, prin furnizarea unui set de măsuri coerente și prin coordonarea și corelarea domeniilor sectoriale și a diferiților actori.

Reprezintă primul document strategic de la nivel național dedicat dezvoltării urbane.

Studiile de fundamentare au fost elaborate în colaborare cu experții Băncii Mondiale, în baza unei finanțări europene nerambursabile asigurate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Politica urbană a României abordează principalele provocări contemporane pentru zonele urbane – impactul și efectele schimbărilor climatice; urbanizarea – extinderea suprafețelor urbane; impactul și efectele evoluției tehnologice; respectiv inegalitățile sociale – marginalizarea și comunitățile aflate în risc de sărăcie.

Reprezintă o reformă în cadrul PNRR, componenta 10 – Fondul local (jalonul 308 având ca termen decembrie 2022).

Cei doi factori principali care au modelat elaborarea Politicii urbane a Romaniei: alinierea la principiile, țintele și practicile europene, respectiv combaterea efectelor pandemiei COVID-19 asupra zonelor urbane.

Obiective prioritare ale Politicii Urbane:

  • Obiectivul prioritar 1: Sustenabilitatea spațială
  • Obiectivul prioritar 2: Orașe verzi și reziliente.
  • Obiectivul prioritar 3: Orașe competitive.
  • Obiectivul prioritar 4: Orașul social
  • Obiectivul prioritar 5: Îmbunătățirea capacității administrative și a cooperării între jurisdicții și sectoare

Obiectivele și direcțiile de acțiune ale Politicii Urbane a României au fost stabilite pe termen mediu și lung pentru a acoperi două perioade de programare financiară ale UE, iar Planul de acțiune 2022-2030 propus conține măsuri pe termen scurt și mediu, urmând ca după o evaluare intermediară, acest document să fie revizuit și extins astfel încât să fie acoperită întreagul orizont de timp al Politicii Urbane.

Pentru atingerea obiectivelor vizate Planul de acțiune aferent Politicii Urbane cuprinde 134 de acțiuni pe termen scurt și mediu, structurate pe cele 5 obiective prioritare, ce însumează o nevoie de finanțare de aproximativ 14,5 miliarde euro, pentru îmbunătățirea cadrului strategic, de reglementare și de finanțare.

Acest proiect se corelează cu alte inițiative legislative adoptate sau în curs de adoptare, precum Legea Zonelor Metropolitane, Strategia Națională a Locuirii, Legea privind mobilitatea urbană, Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.