PROCEDURĂ
privind redistribuirea funcționarilor publici prin selecție directă la nivelul Ministerului Dezvoltării. Lucrărilor Publice și Administrației, conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 193/2020 pentru aprobarea procedurii de redistribuire a funcționarilor publici, precum și a modalității de desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii

Art. 1  Prezenta procedură reglementează modul de organizare și desfășurare a procesului de redistribuire a funcționarilor publici din corpul de rezervă al funcționarilor publici, prin selecție directă la nivelul Ministerului Dezvoltării. Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în continuare minister, și se aplică cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 193/2020 pentru aprobarea procedurii de redistribuire a funcționarilor publici, precum și a modalității de desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și compeltările ulterioare.

Art. 2 La solicitarea structurilor de specialitate din cadrul ministerului, funcțiile publice vacante/temporar vacante pot fi ocupate prin redistribuirea funcționarilor publici din corpul de rezervă care îndeplinesc condiţiile  de studii, condițiile de vechime și condițiile specifice pentru ocuparea funcțiilor publice.

Art. 3 Redistribuirea funcționarilor publici se face din corpul de rezervă al funcționarilor publici, pe o funcție publică vacantă sau temporar vacantă, în baza informațiilor/propunerilor transmise de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia.

Art. 4 După transmiterea de către Agenţie a informațiilor rezultate din verificarea corpului de rezervă, Ministerul Dezvoltării. Lucrărilor Publice și Administrației primește lista cu persoanele din corpul de rezervă care îndeplinesc condiţiile  de studii, condițiile de vechime și condițiile specifice pentru ocuparea funcțiilor publice.

Art. 5 În situația în care Agenţia identifică în corpul de rezervă o singură persoană care îndeplinește condițiile de ocupare a funcției publice, conducerea ministerului poate aproba redistribuirea funcționarului public prin selecția directă a acestuia sau poate organiza un interviu.

Art. 6 În situația în care Agenția identifică în corpul de rezervă mai multe persoane care îndeplinesc condițiile de ocupare a funcției publice, structura de specialitate din cadrul ministerului va organiza un interviu.

Art. 7 Anunțul privind organizarea interviului pentru selecția funcționarului public din corpul de rezervă în vederea redistribuirii se publică la sediul ministerului și pe pagina de internet www.mdlpa.ro, la secțiunea cariere, cu cel puțin 10 de zile anterior datei prevăzute pentru interviu.

Art. 8 Anunțul menționat la art. 7 va cuprinde următoarele informații:

  • funcţia publică pentru care se solicită ocuparea prin redistribuire, identificată prin denumire, categorie, clasă şi, după caz, grad profesional, compartimentul din care face parte, precum şi durata ocupării acesteia, respectiv pe durată nedeterminată sau determinată;
  • condiţiile de studii, condiţiile de vechime şi condiţiile specifice stabilite pentru ocuparea funcției publice;
  • data, ora și locul susținerii interviului;
  • perioada de depunere a cererii privind solicitarea de redistribuire.

Art. 9 Dosarul de înscriere la interviu în vederea redistribuirii va cuprinde următoarele documente:

  • cererea privind solicitarea de redistribuire;
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă

efectuarea unor speicalizări și perfecționari;

  • curriculum vitae, modelul comun european.

Art. 10 Interviul se efectuează de către o comisie numită prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.

Art. 11 În urma susținerii interviului cu funcționarii publici din corpul de rezervă, se încheie un proces verbal.

Art.12 Publicitatea anunțului, modelul privind cererea de redistribuire, afișarea rezultatelor, transmiterea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a propunerii privind redistribuirea funcționarului public se va realiza de către Direcția Resurse Umane.