Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este ministerul coordonator al procesului de descentralizare.

Potrivit cadrului legal aplicabil, acest minister avizează inițiativele şi proiectele de acte normative privind descentralizarea administrativă şi financiară, elaborate de ministere, respectiv de celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sprijină fundamentarea și implementarea politicii de descentralizare a Guvernului prin:

a) elaborarea strategiei și a politicilor generale de descentralizare;
b) coordonarea tehnică și monitorizarea procesului de descentralizare;
c) elaborarea politicii de descentralizare financiară și fiscală, în colaborare cu Ministerul  Finanțelor Publice;
d) furnizarea de expertiză și asistență tehnică de specialitate ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în vederea elaborării şi implementării strategiilor de descentralizare sectorială;
e) colectarea și gestionarea, în colaborare cu Ministerul  Finanțelor Publice, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, precum şi cu alte autorități și instituții publice, a datelor statistice necesare fundamentării şi estimării impactului politicilor de descentralizare;
f) avizarea standardelor de cost și de calitate corespunzătoare anumitor servicii publice şi de utilitate publică descentralizate elaborate, respectiv, actualizate de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale în colaborare cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale;
g) supervizarea îndeplinirii, de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, a funcției de coordonare metodologică a serviciilor publice şi de utilitate publică descentralizate.

Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare și Comitetul pentru finanțe publice locale

Pentru coordonarea generală a procesului de descentralizare funcționează Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare, condus de ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, în calitate de coordonator al reformei administrației publice.

Din Comitetul tehnic interministerial fac parte și reprezentanții structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.

Comitetul pentru finanțe publice locale, constituit în condițiile legii care reglementează finanțele publice locale, complementar rolului său în procesul de elaborare a unor reglementări cu caracter financiar, are rol consultativ în elaborarea și implementarea politicilor de descentralizare financiară și fiscală.

Din Comitetul pentru finanțe publice locale fac parte și reprezentanții structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Finanțelor Publice, prin structurile de specialitate, asigură împreună secretariatul tehnic al Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare și al Comitetului pentru finanțe publice locale.

Totodată, pentru implementarea  procesului de descentralizare, la nivelul ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale se constituie grupuri de lucru pentru descentralizarea competențelor.

Astfel, în cadrul procesului de descentralizare, pe baza liniilor directoare stabilite de ministerul coordonator al procesului de descentralizare, ministerele implicate în procesul de transfer de competențe vor parcurge toate etapele preliminare transferului de competențe, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Etapele transferului de competențe:

a) elaborarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a strategiei generale de descentralizare sau, în cazul inexistenței unei strategii generale de descentralizare prin care se analizează oportunitatea transferului de competențe de la nivelul administrației publice centrale la nivelul autorităților administrației publice locale, elaborarea de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale a strategiilor sectoriale de descentralizare;
b) identificarea de către Guvern, ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale a resurselor necesare și a costurilor integrale aferente competențelor care sunt transferate, precum şi a surselor bugetare pe baza cărora sunt finanțate;
c) organizarea de către ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale a eventualelor faze-pilot în vederea testării şi evaluării impactului soluțiilor propuse pentru descentralizarea competențelor, care nu sunt exercitate prin structuri din subordinea ministerelor de resort, organizate la nivel local;
d) elaborarea de către ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale a analizelor de impact ale transferului de competențe;
e) elaborarea de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale a proiectelor de legi sectoriale prin care se transferă competente către autoritățile administrației publice locale.

În toate etapele procesului de transfer de competente, așa cum sunt prevăzute mai sus este obligatorie consultarea structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.

Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale asigură, în colaborare cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, corelarea pe termen lung între responsabilitățile transferate și resursele aferente, astfel încât să acopere variațiile de cost în furnizarea serviciilor publice și de utilitate publică descentralizate.

Standarde de calitate și standarde de cost pentru serviciile publice descentralizate și pentru serviciile publice care urmează a fi descentralizate

Elaborarea standardelor de calitate și de cost revine grupurilor de lucru pentru descentralizarea competențelor de la nivelul ministerelor implicate în procesul de descentralizare.

Totodată, elaborarea standardelor de calitate și de cost atât  pentru serviciile publice descentralizate precum și pentru serviciile publice care urmează a fi descentralizate este reglementată de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Obligația de a elabora standardele de calitate și de cost revine ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, fiind prevăzute termene clare pentru cele 2 situații sus-menționate:

a) pentru serviciile publice care au fost descentralizate, termenul de aprobare a acestora este de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a Codului administrativ;
b) pentru serviciile publice care urmează a fi descentralizate, termenul de aprobare a acestora este de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a legilor sectoriale de descentralizare.Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  asigură coordonarea tehnică a ministerelor aflate în proces de descentralizare, respectiv a procesului de elaborare  de către acestea, a standardelor de calitate și de cost pentru serviciile publice descentralizate sau care urmează a fi descentralizate.

În acest sens, au fost elaborat propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost, pentru serviciile publice descentralizate din următoarele domenii: educație, sănătate, asistență socială; administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale; servicii comunitare de utilități publice, respectiv: apă și canal (apă pluvială, apă potabilă, apă uzată), termie, iluminat public, salubrizare, transport public; ordine și siguranță publică și evidența persoanelor; cultură; tineret și sport. Propunerile respective au rezultat ca urmare a implementării proiectului „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice si pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local” (SPC), cod SIPOCA 9 (mai multe informații puteți obține accesând link-ul www.ddap.ro).