Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS)

Prin Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu modificările și completările ulterioare s-a stabilit cadrul legal pentru implementarea și derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS) coordonat de MDLPA.

Prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 2.853/2022 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (Normele metodologice).

Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS) cuprinde:

  • Subprogramul proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile multietajate cu destinaţia principală de locuinţă
  • Subprogramul proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile de interes şi utilitate publică aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale.

Beneficiarii Subprogramului proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile multietajate cu destinaţia principală de locuinţă sunt:

  • unităţile şi subunităţile administrativ-teritoriale, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale.

Beneficiarii Subprogramului proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale sunt:

  • autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, inclusiv unităţile aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea acestora.

Conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 212/2022, cu modificările și completările ulterioare, clădirile care fac obiectul Subprogramului proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile multietajate cu destinaţia principală de locuinţă vor fi incluse în program, dacă întrunesc cumulativ următoarele criterii:

  • valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărţii de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,20 g.
  • MDLPA va stabili prin ordin de ministru criteriile alocării fondurilor pentru investiții.

Clădirile care fac obiectul Subprogramului proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale vor fi incluse în program în funcţie de următoarele criterii:

  • clasa de importanţă a clădirii, fiind incluse doar clădirile încadrate în clasele I şi II de importanţă;
  • valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărţii de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,20 g.

Potrivit modificărilor aduse Legii nr. 212/2022, cu modificările și completările ulterioare de Ordonanța Guvernului nr. 6/2023 începând cu data de 01-08-2023 în vederea includerii în program, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru fiecare obiectiv de investiții solicitarea de includere în program și necesarul de sume de la bugetul de stat.

Astfel, din data de 01.08.2023 ora 10:00 platforma digitală „investitii.mdlpa.ro” este deschisă pentru noi depuneri. Solicitarea de includere în Program, pentru fiecare obiectiv de investiţii, va fi întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1A sau 1B la Normele metodologice, după caz, însoţită de raportul sintetic al evaluării seismice, întocmit conform modelului menţionat la pct. 8.2 alin. (17) din Codul de proiectare seismică P100-3/2019, precum şi raportul de audit energetic, inclusiv certificatul de performanţă energetică în cazul în care aceştia solicită finanţare integrată, incluzând şi creşterea performanţei energetice a clădirilor.

Conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 212/2022, cu modificările ulterioare și ale art. 6 alin. (2) din Normele metodologice, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei verifică administrativ și centralizează solicitările transmise, în ordinea cronologică de înregistrare, în termen de 30 de zile de la înregistrare.

Solicitările neconforme rămân în baza de date a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, obiectivele urmând a fi introduse în listele-sinteză pe măsura îndeplinirii de către beneficiari a tuturor cerințelor legale pentru introducerea acestora în program.

Pentru solicitările de includere în Program conforme, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei întocmește listele-sinteză cu obiectivele propuse spre finanţare pe fiecare subprogram, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei.

Ordinele ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei aprobate până la data de 18.07.2023 sunt:

Menționăm că, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 6/2023 pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, începând cu data de 01.08.2023 autoritățile administrației publice locale sau centrale, inclusiv unitățile aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea acestora, vor avea posibilitatea depunerii Cererilor de finanțare în platforma digitală, în orice moment.