Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS)


Prin Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu modificările ulterioare s-a stabilit cadrul legal pentru implementarea și derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS) coordonat de MDLPA.

Prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 2.853/2022 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (Normele metodologice).

Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS) cuprinde:

  • Subprogramul proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile multietajate cu destinaţia principală de locuinţă
  • Subprogramul proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile de interes şi utilitate publică aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale.

Beneficiarii Subprogramului proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile multietajate cu destinaţia principală de locuinţă sunt:

  • unităţile şi subunităţile administrativ-teritoriale, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale.

Beneficiarii Subprogramului proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale sunt:

  • autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, inclusiv unităţile aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea acestora.

Conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 212/2022, cu modificările ulterioare și ale art. 5 din Normele metodologice, clădirile care fac obiectul Subprogramului proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile multietajate cu destinaţia principală de locuinţă vor fi incluse în program, dacă întrunesc cumulativ următoarele criterii:

  • prezintă un regim de înălţime de minimum P + 3 etaje şi minimum 10 apartamente;
  • valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărţii de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,20 g.

Clădirile care fac obiectul Subprogramului proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale vor fi incluse în program în funcţie de următoarele criterii:

  • clasa de importanţă a clădirii, fiind incluse doar clădirile încadrate în clasele I şi II de importanţă;
  • valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărţii de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,20 g.

Conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 212/2022, cu modificările ulterioare și ale art. 6 alin. (1) din Normele metodologice, beneficiarii Programului trebuiau să încarcă în platforma digitală „investiţii.mdlpa.ro“, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2023, solicitarea de includere în Program, pentru fiecare obiectiv de investiţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1A sau 1B la Normele metodologice, după caz, însoţită de raportul sintetic al evaluării seismice, întocmit conform modelului menţionat la pct. 8.2 alin. (17) din Codul de proiectare seismică P100-3/2019, precum şi raportul de audit energetic, inclusiv certificatul de performanţă energetică în cazul în care aceştia solicită finanţare integrată, incluzând şi creşterea performanţei energetice a clădirilor.

Sesiunea de depunere a Cererilor de finanțare în platforma digitală pentru Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic a început în data de 03.01.2023 ora 10:00, ultima zi de depunere fiind data de 20.02.2023, ora 23:59.

Conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 212/2022, cu modificările ulterioare și ale art. 6 alin. (2) din Normele metodologice, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei au centralizat solicitările transmise, au fost verificate solicitările să fie conforme cu modelul prevăzut în anexa nr. 1A sau 1B la Normele metodologice, după caz, şi dacă sunt respectate criteriile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 212/2022, cu modificările ulterioare și la art. 5 din Normele metodologice, în ordinea cronologică de înregistrare.

Solicitările neconforme rămân în baza de date a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, acestea  urmând a fi introduse în listele-sinteză pe măsura îndeplinirii de către beneficiari a tuturor cerinţelor legale pentru introducerea în program.

Pentru solicitările de includere în Program conforme, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei întocmește listele-sinteză cu obiectivele propuse spre finanţare pe fiecare subprogram, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei.

Ordinele ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei aprobate până la data de 21.03.2023 sunt:

Menționăm că, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 6/2023 pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, începând cu data de 01.08.2023 autoritățile administrației publice locale sau centrale, inclusiv unitățile aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea acestora, vor avea posibilitatea depunerii Cererilor de finanțare în platforma digitală, în orice moment.