Obiective de investiții finalizate - decembrie 2018

Cadrul legislativ

ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A., cu modificările și completările ulterioare

Prezentarea generală a programului

Compania Naţională de Investiţii CNI S.A. este persoană juridică română, care se organizează şi funcţionează ca societate comercială pe acţiuni potrivit  Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002 cu modificările şi completările ulterioare, a actului constitutiv propriu şi a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CNI S.A. are ca principal obiect de activitate executarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor, aprobate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice.

Prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, reglementat de Anexa 3 a Ordonanței Guvernului nr 25/200, cu modificările și completările ulterioare, se urmărește realizarea de investiții menite să asigure dezvoltarea economică și socială a țării prin crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea economiei pe plan local și îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor.

În implementarea obiectivelor de investiții se au în vedere solicitările primite de la autoritățile publice locale și de la alți potențiali beneficiari în vederea corelării acestor investiții cu necesitățile din teritoriu.

Principalele domenii în care CNI S.A. implementează investiții:

 • Sport de masă sau de performanță (subprogramele săli de sport, bazine de înot și complexuri sportive, patinoare)
 • Cultură și învățământ (subprogramele așezăminte culturale, instituții de învățământ superior de stat, săli de cinema)
 • Social (subprogramele unități sanitare în mediul urban, lucrări în primă urgență)
 • Justiție (obiectivele realizate în baza celor două memorandumuri încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Public și Ministerul Justiției, respectiv Serviciul Român de Informații)

Finanțarea programului

Sursele de finanţare pentru realizarea de către C.N.I. a Programului naţional de construcţii de interes public sau social se pot constitui din:

 • bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie;
 • bugetul local al unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare;
 • fonduri rambursabile contractate sau garantate în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;
 • veniturile proprii ale beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii;
 • venituri proprii constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;
 • donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice, române sau străine;
 • alte surse legal constituite.

Pentru Subprogramul Lucrări în primă urgenţă finanţarea se realizează din venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite.

În anul 2015, bugetul alocat de către MDRAP pentru programele C.N.I. este de 695,75 milioane lei.

Beneficiarii programului

Beneficiarii programului sunt statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale şi alte instituţii publice, inclusiv persoane fizice şi juridice, în cazul Subprogramului Lucrări în primă urgenţă.

Documente necesare înscrierii în program.

Prezentarea subprogramelor

Subprogramul Săli de sport

Scopul programului este construirea de noi săli de sport pe lângă instituţiile de învăţământ de toate gradele, la orase şi la sate, în vederea asigurării cadrului de desfăşurare a activităţilor sportive în conditii optime de confort şi siguranţă.

În cadrul acestui program există obiective care se realizează pe baza proiectelor pilot dar nu numai precum și obiective care vizează reabilitarea și modernizarea sălilor de sport deja existente pe raza localităților respective. Proiectele pilot la acest moment se referă la 3 tipuri de săli de sport:

 • sală de educaţie fizică
 • săli de sport şcolare cu o capacitate de 100 de locuri pentru spectatori
 • săli de sport cu o capacitate de 180 de locuri pentru spectatori

Beneficiarii investițiilor sunt statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii publice şi instituţii de interes public şi persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condiţiile legii, precum şi alte entităţi ce funcţionează în baza unor legi speciale.


Sală Polivalentă Craiova

Subprogramul Complexuri sportive

Prin acest program se urmăreşte construirea de noi complexuri sportive, finalizarea structurilor începute precum şi reabilitarea celor existente cu rol în asigurarea infrastruturii necesare organizării de competiții sportive de amploare (cupe și campionate europene, evenimente FIFA etc.), competiții și evenimente care ar aduce un plus de valoare țării noastre atât din punct de vedere economic cât și turistic.

Tot prin cadrul acestui subprogram urmează a fi realizate arenele sportive necesare derulării la București a Euro 2020.

Beneficiarii investițiilor sunt statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii publice şi instituţii de interes public şi persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condiţiile legii, precum şi alte entităţi ce funcţionează în baza unor legi speciale.

Subprogramul Bazine de înot

Obiectivul programului este construcţia de bazine de înot, finalizarea structurilor începute şi rebilitarea bazinelor de înot existente în vederea dezvoltării infrastructurii sportive de acest gen care să permită dezvoltarea acestei discipline sportive la nivel național. Este cunoscut faptul că la momentul actual există situații în care din lipsa unei infrastructuri adecvate exista sportivi de perfoarmnță care se antrenează fie în piscine private de dimensiuni reduse fie pe saltele, așa cum este cazul disciplinei de sărituri.

În cadrul subprogramului sunt promovate 3 tipuri de bazine tip bazine olimpice, bazine de polo sau bazine didactic-şcolare (dedicate în special uzului didactic la nivel local, pe langă unitățile de învățământ) dar și reabilitarea și modernizarea de bazine de înot deja existente sau construcția de complexuri olimpice de natație cum este cazul celui de la Otopeni, jud. Ilfov.

Beneficiarii investițiilor sunt statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii publice şi instituţii de interes public şi persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condiţiile legii, precum şi alte entităţi ce funcţionează în baza unor legi speciale.


Bazin de înot Steaua

Subprogramul Patinoare artificiale

Obiectivul programului este construirea de patinoare artificiale noi, finalizarea structurilor începute şi reabilitarea patinoarelor artificiale existente. În cadrul acestui subprogram pot fi promovate patinoare artificiale pentru competiţii internaţionale, cu caracter multifuncţional , patinoare artificiale pentru competiţii interne/internaţionale sau patinoare artificiale didactic-scolare şi de agrement. De asemenea se pot reabilita stucturi deja existente.

Beneficiarii investițiilor sunt statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii publice şi instituţii de interes public şi persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condiţiile legii, precum şi alte entităţi ce funcţionează în baza unor legi speciale.

Subprogramul Aşezăminte culturale

Scopul programului este creşterea calităţii vieţii culturale în mediul mic urban prin extinderea şi susţinerea infrastructurii culturale existente şi prin diversificarea ofertei culturale. De asemenea se urmăreşte întărirea rolului aşezămintelor culturale şi transformarea acestora în centre comunitare de acces la informaţie şi cultură şi de coeziune socială, diversificarea ofertei culturale, creşterea gradului de acces şi de participare a populaţiei rurale la viaţa culturală.

În cadrul acestui program se reabilitează, modernizează și dotează centre culturale existente la nivelul autorităților locale atât din mediul rural cât și din mediul urban. Totodată se realizează și construcții noi menite să deservească comunitățile locale ca loc de desfășurare a manifestărilor artistice culturale la nivel local (exemple fiind centrele multifuncționale pentru tineri aflate în acest moment în implementare).

Beneficiarii investițiilor sunt statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii publice şi instituţii de interes public şi persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condiţiile legii, precum şi alte entităţi ce funcţionează în baza unor legi speciale.

Subprogramul Unităţi sanitare din mediul urban

Scopul programului este sprijinirea sistemului sanitar românesc prin modernizarea și reabilitarea unităților sanitare existente în mediul urban, fapt ce ar conduce la crearea de noi locuri de muncă precum și favorizarea păstrării medicilor în țară. De asemenea, se are în vedere îmbunătățirea condițiilor de spitalizare, în special în provincie, în spitalele județene asigurând accesul pacienților în unități sanitare care să respecte normele de igienă și să fie conforme standardelor.

Beneficiarii investițiilor sunt statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii publice şi instituţii de interes public şi persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condiţiile legii, precum şi alte entităţi ce funcţionează în baza unor legi speciale.


Spital Abrud

Subprogramul Lucrări în primă urgenţă

Programul are ca scop executarea de lucrări în scopul prevenirii și atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren.

Principalele lucrări executate în cadrul acestui subprogram vizează reabilitarea infrastructurii rutiere (drumuri, podețe etc.) în special în cazul obiectivelor afectate de fenomene meteorologice deosebite precum inundațiile dar și consolidarea unor clădiri sau obeictive de importanță afectate de cutremure sau alunecări de teren (amintim aici biserci, unități de învățământ, diguri, ziduri de sprijin etc.).

Beneficiarii investițiilor sunt statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii publice şi instituţii de interes public şi persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condiţiile legii, precum şi alte entităţi ce funcţionează în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice şi juridice.

Subprogramul Instituţii de învăţământ superior de stat

În cadrul acestui subprogram se consolidează, reabilitează sau modernizează sedii ale unor instituții de învățământ superior de stat sau se construiesc obiective care să deservească unități de învățământ superior de stat cu scopul susținerii sistemului educațional. Tot prin cadrul acestui subprogram se realizează și cămine studențești în peste 30 de centre universitare, având în vedere lipsa de spații de cazare destinate studenților în cadrul campusurilor studențești.

Beneficiarii investițiilor sunt statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii publice şi instituţii de interes public şi persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condiţiile legii, precum şi alte entităţi ce funcţionează în baza unor legi speciale.

Subprogramul Săli de cinema

În cadrul acestui subprogram se realizează reabilitarea și modernizarea sălilor de cinema cu scopul revitalizării acestora, creând astfel posibilitatea accesului la cultură în mod facil, în special în orașe în care posibilitățile de petrecere a timpului liber sunt reduse. Astfel se vor creea alternative de petrecere a timpului liber în special pentru tineri.

Beneficiarii investițiilor sunt statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii publice şi instituţii de interes public şi persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condiţiile legii, precum şi alte entităţi ce funcţionează în baza unor legi speciale.

Subprogramul Blocuri zone defavorizate

Programul urmăreşte reabilitarea construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, multietajate, aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice şi care prezintă degradări grave la sistemul structural şi deficienţe majore la sistemul termo/hidroizolare.

Beneficiarii acestui program pot fi persoanele fizice sau juridice, care deţin în proprietate blocuri de locuinţe multietajate amplasate în localităţi din zone defavorizate, care prezintă degradări grave la sistemul structural şi deficienţe majore la sistemul de termo/hidroizolare.

Alte obiective

De asemenea, în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public se pot realiza și alte tipuri de obiective, care nu se încadrează în vreunul din subprogramele enumerate anterior.

Aceste obiective se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regional și administrației publice, în condițiile legii. Astfel, în această categorie se încadrează obiectivele de inevestiții realizate în baza celor două memorandumuri încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Public și Ministerul Justiției, respectiv Serviciul Român de Informații și care se referă la îmbunătățirea infrastructurii sediilor instanțelor în scopul creării condițiilor optime de desfășurare a actului de justiție atât pentru cetățeni cât și pentru personalul instanțelor.

Acestea sunt realizate în cadrul a 4 programe după cum urmează:

 • Programul Național de consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință de județ
 • Cartierul pentru Justiție
 • Programul Național de consolidare a infrastructurii sediilor de parchete aflate în municipiile reședință de județ
 • Programul de investiții privind modernizarea infrastructurii imobiliare a Serviciului Român de Informații

De asemenea, tot în categoria alte tipuri de obiective realizate de către CNI se încadreză și lucrări precum construirea de sedii sociale destinate îngrijirii persoanelor cu handicap sau persoanelor vârstnice sprijinind astfel strategiile de asistență socială la nivel local, construirea de campusuri școlare, reabilitarea piețelor agro-alimentare, reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cum este cazul Cazinoului din Constanța.

Pentru mai multe detalii legate de înscrierea în cadrul programelor derulate de CNI, informații suplimentare se regăsesc în ghidul de depunere precum și modelul de solicitare pentru înscrierea în program. Informații suplimentare legate de derularea programelor implementate de CNI se pot obține de pe site-ul CNI, www.cni.com.ro, de unde se pot descărca de asemenea atât ghidul de depunere cât și modelul de solicitare.

Informaţii suplimentare:
Pentru mai multe informații privind Programul naţional de construcţii de interes public sau social puteți accesa www.cni.ro