Implementarea și derularea programului se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2023 privind aprobarea Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino" și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ  și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 49/2023 aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1322/2023.

Programul naţional de investiţii pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino" (program) se derulează în perioada 2023-2025 și are ca obiectiv general proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii la clădirile aferente infrastructurii de sănătate publică care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice, în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice, precum şi asigurarea funcţionalităţii acestora conform tuturor cerinţelor fundamentale şi a creşterii eficienţei energetice a acestora. 

În cadrul programului se pot realiza lucrări de intervenții pentru consolidarea seismică, reabilitarea, modernizarea, creșterea eficienței energetice, lucrări de demolare parțială, lucrări de demolare a construcției existente și de realizare a unei construcții noi, la clădirile aferente infrastructurii de sănătate publică expertizate de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate și încadrate prin raport de expertiză în clasa de risc seismic RsI, în care își desfășoară activitatea instituțiile publice aflate în subordinea Ministerului Sănătății, prevăzute la lit. A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și la cele aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, prevăzute la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale care dețin spitale, reprezentate de autoritățile administrației publice locale, unitățile sanitare publice și instituțiile publice din subordinea Ministerului Sănătății și unitățile sanitare publice din subordinea ministerelor cu rețele sanitare proprii respectiv din subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Academiei Române. Sunt eligibile numai instituțiile publice și unitățile sanitare care nu sunt finanțate integral de la bugetul de stat.

Pentru a dobândi calitatea de beneficiar al programului, unitățile sanitare publice și instituțiile publice încheie acorduri de parteneriat cu ministerele și instituțiile publice în subordinea/coordonarea cărora funcționează, prin care stabilesc condițiile în vederea participării la program.

În vederea includerii în program beneficiarii programului, comunică Ministerului Sănătății, în termen de 5 zile de la data finalizării expertizării tehnice, lista spitalelor și a corpurilor de clădiri expertizate și încadrarea acestora prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic. Ministerul Sănătății centralizează listele primite și transmite periodic Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la un interval de maximum 6 luni, centralizatorul cuprinzând spitalele și corpurile de clădiri încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI, însoțit de acordurile de parteneriat încheiate.

Spitalele și corpurile de clădiri cuprinse în centralizator, sunt incluse în lista de obiective de investiții propuse spre finanțare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Toate categoriile de cheltuieli din devizul general aferent obiectivelor de investiții se pot finanța prin program mai puțin dotarea spitalelor cu aparatură și echipamente medicale, consultanța și activele necorporale, cheltuielile pentru informare și publicitate, comisioane și dobânzi bancare.

Pe perioada realizării lucrărilor de construcții, beneficiarii programului va asigura spații pentru relocarea activității.

Pentru urgentarea procesului de realizare a lucrărilor de consolidare procedura de derulare a investițiilor se simplifică, în sensul că:

  • Pentru obiectivele de investiții incluse în program nu se întocmesc documentațiile tehnico-economice faza SF/DALI, doar proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție;
  • Soluția tehnică în baza căreia se realizează lucrările de construcții pentru obiectivele de investiții incluse în program se stabilește pe baza măsurilor de intervenție propuse prin raportul de expertiză tehnică și prin raportul de audit energetic, studiul topografic, studiul geotehnic și alte studii specifice, după caz, și aceasta poate fi detaliată/optimizată prin proiectul tehnic de execuție;
  • Termenul pentru eliberarea certificatului de urbanism de către autoritățile competente este de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
  • Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se emit de entitățile competente în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora;
  • Autorizația de construire se emite în regim de urgență în termenul prevăzut de art. 7 alin. (1^6) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Pentru atribuirea contractelor de achiziție publică prevăzute la alin. (1), cu excepția situației în care se aplică achiziția directă, beneficiarii aplică, în regim de urgență, procedurile de atribuire cu reducerea termenelor în condițiile prevăzute de Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și, după caz, negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în temeiul art. 68 alin. (1) lit. f), art. 69 alin. (4) și art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Costul unitar/mp suprafață desfășurată pentru obiectivele de investiții care se realizează prin Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino" este aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1302/2023.