Programul ”Termoficare 2006 - 2020 căldură și confort” a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006, republicată în Monitorul Oficial nr. 556 din 23 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritățile administrației publice locale care dețin în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termică, pot beneficia de cofinanțarea nerambursabilă a proiectelor de investiții, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul pentru implementarea programului, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 49/2018.

Programul este coordonat de o Comisie interministerială, iar pentru implementarea acestuia a fost înființată Unitatea de management al programului, care își desfașoară activitatea în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Cota de cofinanțare de la bugetul de stat este de maximum 70% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar contribuția de la bugetul local va fi de minim 30%

Scopul Programului ”Termoficare 2006-2020 caldură și confort” este de a asigura continuarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii aferente serviciului public de alimentare cu energie termică a localităților și îmbunătățirea eficienței energetice.

Acțiunile vor viza, în principal, eficientizarea sistemelor centralizate de producere, transport și distribuție a energiei termice, prin retehnologizarea și modernizarea surselor de producere-centrale termice sau de cogenerare, punctelor/stațiilor termice și a rețelelor de transport și distribuție a energiei termice.

Prin realizarea lucrărilor de modernizare derulate prin Programul ”Termoficare 2006 - 2020 caldură și confort”, se urmărește atingerea următoarele obiective:

  • reducerea semnificativă a costurilor cu energia termicǎ pentru încălzire și prepararea apei calde de consum pentru toți consumatorii racordați la sistemele de alimentare centralizata cu energie termică, prin creșterea eficienței acestor sisteme și imbunǎtǎțirea calitǎții serviciului;
  • reducerea consumului de resurse energetice primare cu cel puțin 1 milion Gcal/an (aproximativ 100000 tep/an), față de consumul de resurse energetice primare utilizate pentru asigurarea energiei termice pentru populație în anul 2004;
  • obținerea unor randamente energetice anuale al unitǎților de producție a agentului termic de cel puțin 80% și de cel puțin 70% la unitățile ce vor folosi biomasa, corelat cu prevederile HG 219/2007 privind promovarea cogenerării bazată pe cererea de energie termică utilă;
  • reducerea pierderilor tehnologice în rețelele de transport al agentului termic primar și în rețelele de distribuție până la valoarea de maxim 15 %;
  • valorificarea pe plan local a potențialului de resurse regenerabile pentru acoperirea cererii de energie termică pentru populație și inlocuirea sau reducerea combustibililor scumpi sau deficitari;
  • reducerea atât a emisiilor poluante în spațiul urban locuibil generate de utilizarea surselor individuale și locale de energie termică cât și a poluării globale prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Rezultate obținute în perioada 2008-2017 au fost finanțate 163 obiective de investiții promovate de 47 unități administrativ-teritoriale suma utilizată de la bugetul de stat fiind de 391,61 milioane lei.

Eficiența energetică obținută ca urmare a punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții promovate de cele 47 u.a.t.-uri beneficiare ale programului, în perioada 2008-2017, este de 29.853 tep/an.

În anul 2017, în cadrul programului, au fost finanțate un număr de 16 obiective de investiții promovate de 12 unități administrativ-teritoriale. Au fost finalizate lucrările la 5 obiective pentru care s-au raportat economii de combustibil de 313,55 tcc (219 tep).

În anul 2018, suma aprobată prin legea bugetului de stat pentru implementarea programului este de 100 milioane lei, diminuată la rectificarea bugetara la 63.000.000 lei, din care a fost repartizată suma de 62.947.299 lei unui număr de 16 unități administrativ-teritoriale.

Lucrările efectuate au contribuit la creșterea eficienței energetice (prin eficientizarea sistemelor centralizate de producere, transport și distribuție a energiei termice), dezvoltarea pieței de energie termică, eficientizarea producției de energie termică în cogenerare și promovarea resurselor energetice regenerabile.