Programul Termoficare a fost aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 53 din 25 iunie 2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 548 din 03 iulie 2019, Partea I.

Autorităţile administraţiei publice locale care deţin în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termică, pot beneficia de cofinanţarea nerambursabilă a proiectelor de investiţii, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 3194/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 988 din 09 decembrie 2019, Partea I.

Programul Termoficare se implementează în perioada 2019-2027 şi va finanţa proiecte de investiţii noi şi proiecte aflate în derulare care au fost începute în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 462/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 53/2019 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020.

Finanţarea Programului Termoficare se realizează din următoarele surse:

a) sume din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
b) sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu, în limita sumei de 400.000 mii lei;
c) sume din bugetele locale.

Cota de cofinanţare din bugetul MDLPA este de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar contribuția de la bugetul local va fi de minim 15%.

Cofinanţarea obiectivelor/proiectelor din cadrul Programului Termoficare cu sume din bugetul M.L.P.D.A. se realizează prin transferuri către bugetele locale, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare prevăzute anual cu această destinaţie.

Pentru finalizarea proiectelor începute în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort“ şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anii 2019 şi 2020 vor fi alocate sume pentru decontarea lucrărilor de investiţii executate, recepţionate şi, după caz, achitate în anii 2018 şi 2019, de unităţile administrativ-teritoriale care au beneficiat de finanţare în anii anteriori, în cotă de cofinanţare din bugetul MLPDA de maximum 70% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului și minimum 30% contribuția de la bugetul local.

Scopul Programului Termoficare este de a asigura continuarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor.

Prin Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 pentru implementarea programului, creditele bugetare sunt în sumă de 70.000 mii lei și creditele de angajament sunt în valoare de 270.000 mii lei.

Programul ''Termoficare 2006-2020 - caldură și confort'', componenta de reabilitare a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică