RAPORTUL PRIVIND STAREA TERITORIULUI 2017

Una dintre principalele concluzii ale Conferinței HABITAT III, desfășurată la Quito, Ecuador, în octombrie 2016, a fost că ne aflăm într-un amplu și complex proces de schimbare. Globalizarea, contextul geo-politic, accesul la informație și dezvoltarea de noi canale de comunicare, creșterea conectivității și a mobilității persoanelor și bunurilor, precum și schimbarea profilului și a activităților economice au generat multiple provocări care au condus la rândul lor la modificarea modului de gândire, a așteptărilor și nevoilor locuitorilor și a investitorilor. Toate aceste energii și-au pus amprenta asupra modului de ocupare a teritoriului, teritoriul localităților din România înregistrând o dinamică accentuată în ultimii 25 de ani.

Pentru a capitaliza aceste energii într-un sens pozitiv și pentru ca autoritățile publice să poată oferi un răspuns eficient la aceste provocări, este necesar să se asigure o bună evidență teritorială. Prin urmare, pe lângă instrumentele deja lansate (Strategia de dezvoltare teritorială a României, aflată în curs de aprobare în Parlament, Observatorul teritorial, platformă digitală ce asigură accesul la date teritoriale), propunem acest raport, ce va fi prezentat anual, respectiv un raport privind starea teritoriului care oferă o modalitate de identificare a evoluției, tendințelor și schimbărilor din teritoriu, și reprezintă un prim pas în demersul de a identifica impactul teritorial al politicilor și programelor de finanțare, în special a celor cu finanțare națională.

La sfârșitul anului 2017, proiectul de lege privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a teritoriului României a fost aprobat de către Senatul României, în această perioadă aflându-se în procedura de aprobare de către comisiile de specialitate din Camera Deputaților (camera decizională).

Documentul vizează două dimensiuni de analiză:

 1. Starea teritorială și Dinamici teritoriale
 2. Indicatori privind monitorizarea obiectivelor SDTR.

Raportul este structurat în 3 secțiuni:

 1. Contextul socio-economic general;
 2. Indicatori de stare privind echiparea teritoriului;
 3. Programe finanțate din bugetul de stat (MDRAP) care sprijină echiparea teritoriului și creșterea accesului la servicii.

Secțiunea privind Contextul socio-economic general se bazează pe analiza unor indicatori grupați pe următoarele domenii selectate în conformitate cu obiectivele acestui proiect și a relevanței pentru strategia de dezvoltare:

 • Caracteristici ale rețelei de localități,
 • Gradul de urbanizare;
 • Evoluția intravilanului la nivel de unitate administrativ-teritorială, documentații de urbanism (PUG), autorizații de construcții;
 • Riscuri naturale;
 • Evoluția populației;
 • Fenomene/structuri demografice;
 • Accesul la servicii de educație;
 • Aspecte privind sărăcia și excluziunea socială;
 • Produsul Intern Brut – evoluție și disparități teritoriale;
 • Investițiile străine directe;
 • Dinamica antreprenorială;
 • Resurse turistice;
 • Fonduri structurale;
 • Bugete locale.

Secțiunea privind echiparea teritoriului elaborată prin analiza unor indicatori de stare abordează o serie de domenii în care MDRAP derulează programe de finanțare:

 • infrastructura rutieră;
 • accesul populației la locuire și calitatea locuirii;
 • transportul public local;
 • alimentarea cu apă curentă și racordarea la sisteme de canalizare;
 • infrastructura școlară;
 • unitățile sanitare;
 • aspecte privind accesul populației la TIC și societatea informațională.

Secțiunea referitoare la programele finanțate din bugetul de stat având ca obiectiv creșterea accesului la servicii publice realizează o trecere în revistă a programelor gestionate de MDRAP, incluzând ilustrări grafice și cartografice privind alocări la nivel de UAT, localizarea obiectivelor finanțate din PNDL la nivel de municipiu/oraș/comună, precum și evoluția unor indicatori de echipare în intervalul 2012-2017.         

Pentru a furniza o informație actualizată, în elaborarea raportului au fost utilizate cele mai recente date statistice disponibile, care au fost analizate și puse în contextul impactului teritorial al programelor de finanțare. Pentru nivelul european au fost utilizate datele oferite de Eurostat, precum și informații și hărți extrase din rapoartele de cercetare furnizate de programul ESPON 2020.

Sursele naționale de date și informații utilizate sunt Institutul Național de Statistică, ANCPI, ANCOM, MDRAP, CNAS, BNR, ONRC, MADR, MEN, rapoartele Băncii Mondiale. Având în vedere complexitatea acestui demers au fost prelucrate și prezentate inclusiv date disponibile de la Recensământul Populației și Locuințelor din 2011 (ultimul recensământ).

Nivelul de raportare a indicatorilor este cel național, regional, județean sau local în funcție de disponibilitatea datelor statistice.

Raportul nu cuprinde recomandări, obiective sau acțiuni, nu reprezintă o strategie sau un document de politică publică, ci o prezentare a informațiilor în profil teritorial, în cazul de față pentru perioada 2016-2017.