A treia reuniune, 1 octombrie 2014

Principalele aspecte discutate în cadrul întâlnirii au fost următoarele:

A fost prezentat stadiul proiectului „Strategie integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării şi implementarea acestuia printr-o Investiţie Teritorială Integrată”, evidențiindu-se calendarul livrabilelor și precizându-se că prima versiune de lucru a Strategiei de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării va fi disponibilă în data de 3 octombrie 2014. De asemenea, participanții au fost informați cu privire la calendarul pregătirii perioadei de programare 2014-2020, punctând aprobarea Acordului de Parteneriat la începutul lunii august și faptul că programele operaționale au fost transmise către Comisia Europeană, așteptându-se primele reacții la jumătatea lunii octombrie;

Echipa Băncii Mondiale a prezentat pe scurt Raportul revizuit privind viziunea de dezvoltare a Regiunii Deltei Dunării, precizând că aceasta cuprinde o viziune pentru regiunea propriu-zisă de deltă, precum și o viziune pentru zona învecinată acesteia; dacă în versiunea anterioară viziunea se baza pe consultările cu populația și actorii locali, versiunea revizuită include rezultatele analizei diagnostic și ale consultărilor cu autoritățile centrale; de asemenea, au fost adăugate elemente de viziune identificate de experții Băncii Mondiale; Raportul revizuit a fost aprobat de participanți.

Au fost prezentate principalele elemente din raportul de evaluare a nevoilor, cu accent pe sectoarele cheie de mediu, turism, transport și pescuit. Participanții au formulat observaţii referitoare la Raportul de evaluare a nevoilor şi recomandări pentru îmbunătăţirea calităţii acestuia. O parte din participanți au solicitat un termen prelungit pentru a putea transmite observațiile față de acest document, având în vedere timpul limitat și volumul mare de informații cuprins de raport.

Principalele observații și comentarii formulate de participanți s-au referit la:

 • lipsa unei dimensiuni clare teritoriale în analiza sectoriala a nevoilor (ex: localizarea exactă a problemelor, sau a intervențiilor propuse pentru soluționare, acolo unde poate fi stabilită; lipsa materialelor cartografice detaliate care să surprindă această dimensiune teritorială)
 • necesitatea includerii informațiilor privind proiectele propuse și transmise de instituțiile locale, precum și privind relaționarea nevoilor identificate cu proiectele aflate în prezent derulare;
 • informațiile insuficiente privind patrimoniul cultural, atât construit cât și imaterial;
 • necesitatea cunoașterii capacității de suport a Deltei Dunării – există un proiect al ARBDD care va oferi rezultate în acest sens;
 • necesitatea luării în calcul a impactului transfrontalier;
 • necesitatea verificării terminologiei, în special în secțiunea referitoare la pescuit și acvacultură;
 • necesitatea fundamentării temeinice a lucrărilor de decolmatare, pe baza unui model matematic de curgere;
 • luarea în considerare a posibilităților de finanțare din Programul Operațional de Pescuit pentru ferme mici și mijlocii de acvacultură, sisteme de colectare a datelor, diversificarea activităților pescarilor;
 • respectarea denumirii măsurilor PNDR în secțiunea referitoare la agricultură; de asemenea, au fost semnalate unele neconcordanțe între unele intervenții propuse și măsurile PNDR prin care pot fi finanțate;  
 • necesitatea nuanțării legăturilor dintre obiectivele strategice ale Deltei Dunării și ale zonei învecinate, pentru a rezulta o Strategie integrată a Regiunii Deltei Dunării, care să sprijine locuitorii acesteia, în contextul în care statutul deosebit al Deltei (zonă umedă Ramsar, sit Natura 2000, Rezervație a Biosferei și sit al patrimoniului natural universal UNESCO) aduce o serie de limite și restricționări în dezvoltare;

În ceea ce privește calendarul viitor, următoarea reuniune a grupului interinstituțional se estimează că va avea loc în prima parte a lunii noiembrie; până la această reuniune, membrilor grupului li se va transmite versiunea de lucru a Strategiei Deltei Dunării, pentru a transmite comentarii și observații care să fie integrate în versiunea finală. Calendarul estimat este următorul:

 • 3/6 octombrie – transmiterea versiunii de lucru a strategiei (în limba engleză) către membrii grupului de lucru spre consultare
 • 10-15 octombrie – transmiterea versiunii traduse în limba română către membrii grupului de lucru (imediat ce va fi disponibilă)
 • 20 octombrie – atelier de lucru, organizat de MDRAP cu sprijinul autorităților locale la Tulcea, pentru dezbaterea versiunii de lucru a Strategiei  
 • 20 octombrie – ultimul termen pentru transmiterea observațiilor și comentariilor în vederea integrării acestora în versiunea finală a Strategiei
 • 3 noiembrie – transmiterea variantei revizuite a Strategiei de către Banca Mondială, și transmiterea către membrii grupului de lucru
 • prima parte a lunii noiembrie – organizarea celei de-a patra reuniuni a grupului interinstitutional, in vederea aprobarii raportului de evaluare a nevoilor si variantei finale a strategiei Deltei Dunării

Sinteza deciziilor:

 • a fost aprobat Raportul privind viziunea de dezvoltare a Deltei Dunării;
 • având în vedere complexitatea raportului de evaluare a nevoilor, s-a stabilit ca membrii Grupului Interinstituțional să poată transmite observațiile referitoare la acest material în termen de o săptămână de la reuniune (până pe data de 8 octombrie 2014);
 • versiunea de lucru a Strategiei Deltei Dunării va fi transmisă către membrii grupului de lucru spre consultare imediat ce va fi disponibilă (estimat 3/6 octombrie)

A doua reuniune, 9 iulie 2014

Principalele aspecte discutate în cadrul întâlnirii au fost următoarele:

 • a fost prezentată varianta revizuită a Raportului de diagnoză şi modul în care au fost integrate comentariile și recomandările pentru îmbunătăţirea calităţii acestuia, cu accent pe problema recomandărilor privind pescuitul, care au fost cel mai des ridicate în dezbaterile privind Raportul de diagnoză;  
 • în cadrul dezbaterilor au fost semnalate o serie de inadvertențe și o serie de recomandări, în special în sectoarele turism, pescuit, transport
 • a fost aprobat Raportul de diagnoză, cu precizarea că observațiile formulate pe sectoarele cheie (turism, mediu, transport, pescuit) vor fi integrate în etapa elaborării raportului de evaluare a nevoilor
 • echipa Băncii Mondiale a prezentat demersurile realizate pentru elaborarea raportului privind viziunea de dezvoltare a Deltei Dunării;  
 • avand in vedere observatiile importante formulate fata de raportul privind viziunea, in principal de catre MDRAP, MMSC (prin guvernatorul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii) si CJ Tulcea, s-a decis revizuirea materialului, in sensul includerii unei opinii clare a expertilor Bancii Mondiale fata de viziunea de dezvoltare, a detalierii scenariilor de dezvoltare propuse si a partii strategice.

Sinteza deciziilor:  

 • a fost aprobat Raportul de diagnoza in forma revizuita;
 • s-a stabilit ca observatiile formulate de grupul interinstitutional vor fi incluse in raportul de evaluare a nevoilor (Needs assessment);
 • raportul privind viziunea de dezvoltare va fi revizuit, termenul urmand sa fie stabilit de Banca Mondiala si MDRAP;

Prima reuniune, 27 martie 2014

Principalele aspecte discutate în cadrul întâlnirii au fost următoarele:  

 • a fost prezentat succint proiectul „Strategie integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării şi implementarea acestuia printr-o Investiţie Teritorială Integrată” prin care se va elabora Strategia de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării;  
 • echipa Băncii Mondiale a prezentat principalele elemente reieșite din Raportul de diagnoză pentru Strategia de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării;  
 • participanții au formulat observaţii referitoare la Raportul de diagnoză şi recomandări pentru îmbunătăţirea calităţii acestuia.

Sinteza deciziilor:

 • a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a grupului interinstituţional;
 • având în vedere complexitatea raportului de diagnoză, s-a stabilit ca membrii Grupului Interinstituțional să poată transmite observațiile referitoare la acest material în termen de o săptămână de la reuniune;