Lista clădirilor de locuit expertizate tehnic

METODOLOGIE PRIVIND INVESTIGAREA DE URGENȚĂ A SIGURANȚEI POST-SEISM A CLĂDIRILOR ȘI STABILIREA SOLUȚIILOR CADRU DE INTERVENȚIE
Indicativ ME-003-2007

Memoriu de prezentare

Obiectul prezentei metodologii îl constituie precizarea modului de organizare și desfășurare al activităților tehnice menite să asigure utilizarea în condiții de siguranță a construcțiilor în cazul producerii unui seism de mare intensitate.

Prin seism de mare intensitate se înțelege acel eveniment care produce în mediul construit prăbușiri generale sau locale, avarii și degradări semnificative pe arii întinse.

Activitatile prezentei metodologii se referă, în principal, la următoarele aspecte:

  1. evaluarea stării tehnice a construcțiilor în vederea luării de decizii privind condițiile de utilizare în continuare sau de dezafectare (evacuare, demolare) a acestora, cu aplicarea de placarde colorate, specifice fiecărei categorii;
  2. luarea de măsuri pentru punerea în siguranță provizorie a construcțiilor afectate de seism.

Metodologia de față își limitează domeniul de aplicabilitate la clădirile de locuințe, social culturale și administrative, precum și la clădiri cu alte funcțiuni, după caz.

În cadrul metodologiei s-a pastrat linia de baza a Manualului pentru investigarea de urgență post-seism și stabilirea solutiilor cadru de intervenție imediată pentru punerea în siguranță provizorie a construcțiilor avariate, aprobat de MLPAT, indicativ ME-003-99, publicat în Buletinul Constructiilor nr. 2/1999), dar cuprinsul a structurat mai eficient modalitățile de triere primară, competentele pe calificări profesionale și categorii de clădiri, pentru a se evita aglomerarea experților și verificatorilor atestați.

A fost parțial reformulat textul placardelor, în funcție de starea fizica a clădirilor inspectate și semnificația privind modul de acces sau utilizare.

Prevederile au fost actualizate, completate și corelate cu date din aplicarea normelor ATC 20 din SUA, Ghidul din Noua Zeelanda, Italia, Ghidul japonez privind evaluarea rapidă după seisme, elaborat și aplicat de specialiștii JICA în Turcia în 1999, date din Taiwan etc., în perioada 1999-2005.

S-au accentuat rolul și modul de aplicare a inspecției și evaluării anticipate a clădirilor adăpostind funcțiuni vitale, și s-au inclus pentru clasa A din Manual și clădirile din clasa I și II de importanță din Codul P100-1/2006, inclusiv cele care prezintă pericol public, recomandându-se pre-certificarea stării acestora.

Au fost precizate mai atent rolul și competențele unităților de cercetare-proiectare publice care au atribuții și specialiști competenți, precum și utilizarea adecvată a specialiștilor din institutele de proiectare privatizate dar care au realizat proiecte tipizate sau repetitive de largă aplicare.

Cu privire la relația dintre prezenta metodologie și Ghidul JICA, colaborarea cu Centrul Național de Reducerea Riscului Seismic și experții japonezi a pus în evidență faptul că principiile generale de inspecție, evaluare și aplicare a placardelor sunt similare.

În actuala etapa a fost posibil să se preia din acest ghid unele exemple și imagini orientative de situații (stări de avariere prezentate cantitativ și calitativ, schițe și imagini, potrivit practicilor din SUA, Japonia, Italia, Grecia și Turcia).

Au fost introduse prevederi care fac legătură cu planurile de gestionare a situațiilor de urgență și alte acte ale autorităților administrației locale, cu referire la:

  • statutul legal și tehnic-administrativ al relațiilor specialiștilor, inspectorilor, voluntarilor cu administrația publică locală și al remunerării activității profesionale în perioada de urgență, a relațiilor cu celelalte autorități (poliție, jandarmerie);
  • problemele de protecție personală și a muncii (căști de protecție și instruire privind modul de acces în clădirile avariate și comportarea la replici post-seismice pe durata investigațiilor de teren, a problemei cazării inspectorilor oaspeți și a altor cheltuieli conexe);
  • instruirea unui număr de specialiști cu rol de formatori legal abilități pentru cursurile de instruire din teritoriu la diferite niveluri, în vederea aplicării unitare a metodologiei;
  • instruirea și reinstruirea periodică a unui număr de inspectori, tehnicieni etc. de la nivelul consiliilor locale și al altor unități din teritoriu și a unor ingineri calificați, informați cu anticipație despre numărul, localizarea și tipul structurilor din zona în care vor efectua investigațiile de teren prevăzute, ținând seama de numărul structurilor existente în localitate/județ și vulnerabilitatea acestora;
  • mediatizarea și explicarea acestor activități pentru a se asigura cooperarea populației la respectarea interdicțiilor de utilizare a unor construcții periculoase;
  • asigurarea logistică pentru activitățile de intervenție imediată de către autorități (Prefectura, Primăria generală), prin corelarea măsurilor cu prevederile concrete din bugetul local și Planul de intervenție la situații de urgență.

Au fost reformulate unele prevederi care au implicații asupra altor activități ulterioare, cum ar fi relația dintre inspecția post-seism și etapele ulterioare de efectuare a expertizării, proiectării și execuției consolidărilor la construcțiile existente, pe clase de risc, conform Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 republicată, cu extinderea aplicării sale pentru toate tipurile de construcții cu vulnerabilitate ridicată, constituind pericol public, în etapele de revenire la normal.