• Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 – aprobată prin HG 909/2014

Este un document strategic cu rolul de a facilita identificarea, planificarea, gestionarea, monitorizarea şi evaluarea priorităţilor de dezvoltare la nivelul administraţiei publice din România. Urmăreşte eficientizarea unităţilor administrativ-teritoriale şi reducerea decalajelor de dezvoltare, consolidarea capacităţii autorităţilor publice centrale și locale, consolidarea procesului decizional şi creşterea calităţii reglementărilor și, ca obiectiv final, creşterea calităţii serviciilor publice şi a accesului la acestea. Măsurile privind personalul din administrația publică din acest document sunt detaliate, completate după caz, prin alte două documente strategice, respectiv: Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020 (aprobată prin HG 525/2016) și Strategia privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020 (aprobată prin HG 650/2016).

MDLPA, prin Direcția Generală Administrație Publică, monitorizează și sprijină implementarea măsurilor în responsabilitatea MDLPA din cadrul acestor documente strategice, colaborând în acest scop cu celelalte structuri din cadrul MDLPA, precum și cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Institutul National de Administrație.

Planul stabilește cadrul de implementare pentru realizarea principalelor elemente de viziune prevăzute în SCAP 2014-2020 cu privire la orientarea administrației publice spre beneficiarii de servicii publice. Demersurile de simplificare urmăresc să asigure o abordare integrată din perspectivă legislativă, organizatorică și a sistemelor informatice, în concordanță cu demersurile la nivel european, astfel încât administrația să elimine progresiv barierele administrative inutile, atât prin soluții de e-guvernare coerente, cât și prin soluții de natură a simplifica interacțiunea cu cetățenii nefamiliarizați cu tehnologia informației până la momentul generalizării serviciilor electronice.

MDLPA este responsabil pentru monitorizarea și evaluarea implementării Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor.

Planul este un rezultat așteptat al SCAP 2014 - 2020 și, în funcție de acesta, sunt finanțate din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, acțiuni pentru dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică din România. Acesta urmărește asigurarea și organizarea resurselor umane instituționale necesare implementării sustenabile a managementului calității, implementarea, în perioada 2016 - 2020, a unor sisteme unitare de management al calității aplicabile administrației publice (standardul ISO 9001 și Common Assessment Framework - CAF), în special de către o serie de autorități și instituții publice a căror dezvoltare a capacității administrative este considerată prioritară în Acordul de Parteneriat al României cu Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020, precum și derularea de acțiuni de promovare a standardelor și a instrumentelor managementului calității de către autoritățile publice centrale și formarea/instruirea specifică pentru implementarea sistemului/instrumentului de management al calității.

MDLPA este responsabil pentru monitorizarea și evaluarea implementării Planului de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației asigură coordonarea tehnică a ministerelor aflate în proces de descentralizare, în conformitate cu planul de acțiuni al Strategiei generale de descentralizare (SGD) a fost aprobată prin HG nr. 229/2017.

Strategia generală de descentralizare urmărește, în principal, analizarea oportunității transferului de competențe de la nivelul autorităților administrației publice centrale la nivelul autorităților administrației publice locale și trasarea direcțiilor de acțiune la nivelul fiecărui minister implicat în procesul de descentralizare, potrivit cadrului legal aplicabil.