Guvernul României a aprobat, în ședința de astăzi, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ordonanța de urgență pentru aprobarea Programului național de investiții, de interes și de utilitate publică, ”Școli sigure și sănătoase”.

”Întrucât siguranța copiilor reprezintă un obiectiv primordial, am propus aprobarea acestui program pentru identificarea și reabilitarea școlilor cu risc seismic sau cu vulnerabilități care afectează semnificativ procesul educațional”, a menționat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Potrivit actului normativ, în cadrul Programului se pot realiza lucrări de intervenții pentru consolidarea seismică, reabilitarea, modernizarea, creșterea performanței energetice, inclusiv lucrări de demolare parțială, după caz, la clădirile în care își desfășoară activitatea didactică unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv de învățământ special, și care sunt încadrate în nivelul de risc seismic I.

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale, care răspund de lucrări, finanțarea fiind asigurată de Ministerul Dezvoltării.

Prin Program, sunt eligibile toate categoriile de cheltuieli, mai puțin consultanța, dotările și activele necorporale, cheltuielile pentru informare și publicitate, comisioanele și dobânzile bancare.

Introducerea în program se face în baza listelor transmise periodic de Ministerul Educației, cuprinzând clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI, comunicate de UAT-uri. Clădirile sunt introduse în lista aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, cu acordul UAT-ului, netransmiterea acordului în termen în 5 zile de la aprobare (hotărâre a consiliului local/județean) atrăgând eliminarea beneficiarului din program, acesta urmând a fi reintrodus la momentul transmiterii avizului.

Pe perioada realizării lucrărilor, beneficiarii trebuie să asigure spații pentru relocarea activităților sau alte modalități de desfășurare a procesului educațional, a menționat ministrul dezvoltării, care a specificat că nu trebuie întocmite documentații tehnico-economicede tip DALI, ci doar proiectul tehnic. În urma acestuia, a expertizei, și a costului standard pe metru pătrat la consolidare, stabilit prin ordin de ministru, finanțarea va fi acordată urgent.

Totodată, termenul de eliberare a certificatului de urbanism se micșorează la 7 zile lucrătoare (de la cel mult 15 zile, prevăzute inițial), avizele și acordurile - la 3 zile lucrătoare (față de 5-45 zile), iar autorizația de construire - la 7 zile lucrătoare (față de 30 de zile).

În condițiile în care se impune o intervenție de urgență, negocierea fără publicarea unui anunț, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, poate fi aplicată de autoritățile administrației publice din Gorj, cutremurele produse în ultima perioadă încadrându-se în cerințele legii, respectiv: ”motive de extremă urgență, determinate de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă”.

În cazul celorlalte unități administrativ-teritoriale se aplică prevederile legale privind reducerea termenelor.

Contractele de finanțare se încheie pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii cu 2 ani.

Publicat: 01/03/2023