Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a finalizat implementarea proiectului cu titlul „Calitate, Standarde, Performanță – premisele unui management eficient la nivelul  Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației” (Cod SIPOCA 47/ MySMIS2014+ 120208). Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară 1: „Administrație și sistem judiciar eficiente“, Obiectivul Specific 1.1: „Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice”. 

Scopul proiectului a constat în eficientizarea activității MDLPA și a instituțiilor aflate în subordinea și sub autoritatea sa - Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), Institutul Național de Administrație (INA), Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) -, prin implementarea de standarde și instrumente de management al calității.

Obiectivele proiectului au constat în:

 • realizarea unui sistem de management al calității certificat ISO 9001:2015, realizarea unui sistem de management anti-mită certificat ISO 37001:2016, implementarea instrumentului CAF (Common Assessment Framework) la nivelul MDLPA și al instituțiilor aflate în subordinea și sub autoritatea sa;
 • formarea și instruirea specifică a personalului din instituțiile menționate, pentru realizarea, utilizarea și menținerea sistemelor de management al calității ISO și CAF.

Perioada de implementare a proiectului a fost 28.06.2017 – 29.11.2021.

Prin implementarea activităților proiectului, au fost obținute următoarele rezultate:

 • studiu privind beneficiile și efectele implementării sistemelor de management al calității în instituții publice din state europene;
 • metodologia de autoevaluare CAF;
 • instruirea membrilor grupurilor de evaluatori CAF de la nivelul instituțiilor implicate în proiect;
 • planuri de îmbunătățire a activității instituțiilor, ca urmare a aplicării instrumentului de autoevaluare CAF;
 • rapoarte de monitorizare și evaluare a planurilor de îmbunătățire a activității instituțiilor, ca urmare a aplicării instrumentului de autoevaluare CAF;
 • realizarea unui schimb de bune practici în domeniul managementului calității cu instituții din Austria;
 • 3 ateliere de lucru și Plan de dezvoltare a culturii organizaționale;
 • analiza diagnostic a îndeplinirii cerințelor standardelor ISO 9001:2015 și ISO 37001:2016 de către MDLPA și instituțiile aflate în subordinea și sub autoritatea acestuia;
 • strategia pentru realizarea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 și a sistemului de management anti-mită ISO 37001:2016 în cadrul MDLPA și al instituțiilor aflate în subordinea și sub autoritatea acestuia;
 • realizarea documentației ISO 9001 și ISO 37001 la nivelul fiecărei instituții;
 • auditarea de către organismul de certificare SRAC Cert SRL a sistemelor de management al calității realizate la instituțiile menționate;
 • auditarea de către organismul de certificare SRAC Cert SRL a sistemelor de management anti-mită realizate la nivelul acestor instituții;
 • obținerea certificatului de conformitate a sistemului de management al calității conform condițiilor din standardul SR EN ISO 9001:2015 de către MDLPA și instituțiile aflate în subordinea și sub autoritatea acestuia;
 • obținerea certificatului de conformitate a sistemului de management anti-mită conform cerințelor din standardul SR EN ISO 37001:2016;
 • 50 de persoane au dobândit certificate de absolvire pentru ocupația „manager al sistemelor de management al calității” (cod COR 325701);
 • 102 persoane au dobândit certificate de absolvire pentru ocupația „auditor în domeniul calității” (cod COR 214130);
 • 500 de persoane din cadrul instituțiilor implicate în proiect au fost instruite pe tema sistemelor și instrumentelor de management al calității ISO și CAF și au obținut certificate de participare.

Date de contact: Direcția integritate, bună guvernare și politici publice, e-mail integritateinadministrație@mdlpa.ro

Publicat: 26/11/2021