Anunț privind selecția partenerilor relevanți (organizații non-guvernamentale/asociații/fundații reprezentând societatea civilă din domeniile protecția mediului, mediul de afaceri, tineret și instituțiile publice de învățământ superior) cu statut de membru și observator în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Interreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației demarează procesul de selecție a partenerilor relevanți cu statut de membru și observator în cadrul Comitetului de monitorizare pentru Programul Interreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027, program care a fost transmis oficial Comisiei Europene spre aprobare, în data de 1 aprilie 2022.

Versiunea oficială transmisă Comisiei Europene este disponibilă la următorul link: https://interregviarobg.eu/assets/2022/01/ip-vi-a-ro-bg-approved-ro.pdf .

Comitetul de monitorizare pentru Programul Interreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027 va fi structura bilaterală de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului Interreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027 care, conform prevederilor regulamentelor comunitare și ale programului operațional supervizează programul, răspunde de eficiența și calitatea implementării acestuia, fiind format din reprezentanți de la nivel național, regional și local ai celor două state. Detalii despre rolul și activitatea Comitetului de Monitorizare se regăsesc în:

 • Regulamentul UE nr.1059 din 24 iunie 2021 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă;
 • Regulamentul UE nr.1060 din 24 iunie 2021 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.

Pentru asigurarea unei reprezentări echilibrate a partenerilor pentru domeniile relevante ale Programului Interreg VI-A România-Bulgaria, în conformitate cu prevederile art.29, alin.1, litera (c) din Regulamentul UE) 2021/1059 al Parlamentului european și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă (Interreg), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației selectează:

I. Parteneri cu statut de membru:

 • o organizație non-guvernamentală care are ca domeniu de activitate protecția mediului,
 • o organizație non-guvernamentală care are ca domeniu de activitate mediul de afaceri,
 • o instituție publică de învățământ superior.

II. Parteneri cu statut de observator:

 • o organizație non-guvernamentală care are domeniul de activitate dedicat tineretului.

Pentru ONG-urile din domeniul mediului de afaceri sunt eligibile doar camerele de comerț, cu respectarea condițiilor mai jos enunțate.

CRITERIILE DE SELECȚIE a partenerilor relevanți cu statut de membru și observator în cadrul Comitetului de monitorizare a Programului Interreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027 sunt următoarele:

1. Pentru selecția organizațiilor non-guvernamentale:

 • să fie constituite și să funcționeze în România, conform Ordonanței de Guvern nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în baza Legii 335/2007 privind Camerele de comerț din România, pentru mediul de afaceri;
 • să fie înregistrate oficial (sediu principal sau filială) în zona eligibilă a Programului (județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța);
 • să aibă activitate relevantă, de minim 3 ani, în domenii precum: protecția mediului, mediul de afaceri, tineret;
 • să aibă experiență în derularea de proiecte de cooperare transfrontalieră cu organizații din Bulgaria al căror obiective vizează: protecția mediului, mediul de afaceri, tineret, în zona transfrontalieră (județele din România: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța și districtele din Bulgaria: Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich);
 • să nu fi făcut obiectul vreunei condamnări pentru o faptă care încalcă legislația.

2.Pentru selecția instituției publice de învățământ superior:

 • să fie instituție publică de învățământ superior acreditată;
 • să aibă sediul principal sau filială în România, în zona eligibilă a Programului (județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța);
 • să aibă experiență în derularea de proiecte de cooperare transfrontalieră cu organizații din Bulgaria în zona eligibilă a Programului (județele din România: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța și districtele din Bulgaria: Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich);
 • să nu fi făcut obiectul vreunei condamnări pentru o faptă care încalcă legislația.

3. Pentru reprezentanții organizațiilor/ instituției ce vor fi desemnați membru titular și supleant în cadrul Comitetului de Monitorizare:

 • să dețină cunoștințe în domeniul politicii de coeziune și în domeniul regulamentelor europene privind Fondurile Structurale și de Investiții Europene;
 • să dețină cunoștințe de limba engleză.

Prin urmare, pentru asigurarea unui cadru partenerial de colaborare instituţională Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației invită, în vederea selectării unor parteneri reprezentativi, organizațiile non-guvernamentale/asociațiile/fundațiile interesate reprezentând societatea civilă din domeniile protecția mediului, mediul de afaceri, tineret și instituțiile publice de învățământ superior să își exprime interesul pentru participarea la Comitetul de monitorizare pentru Programul Interreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027, prin transmiterea la adresa de e-mail: robg@mdlpa.ro, până la data de: 1 septembrie 2022 a următoarelor documente (recomandăm solicitarea unei confirmări de primire):

1. Scrisoare de intenție. Aceasta va cuprinde prezentarea informațiilor relevante din prisma criteriilor de eligibilitate și a criteriilor de experiență și va fi semnată pe fiecare pagină de reprezentantul legal al organizației/instituției.

2. Documentele legale de constituire ale organizației/ instituției. În cazul instituțiilor de învățământ superior indicarea acreditării:

 • actul constitutiv și statutul organizaţiei (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal),
 • dovada înregistrării înființării/constituirii la instanța competentă (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal),
 • codul de înregistrare fiscală (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal);
 • ultima decizie privind numirea reprezentanților legali ai organizației și dovada înregistrării acesteia la instanța competentă (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal);

3. Certificat de cazier fiscal și certificat de cazier judiciar al persoanei juridice (sau declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal, cu condiția prezentării certificatelor până în ziua anterioară primei reuniuni a CM);

4. Adresă de desemnare a membrului titular și a supleantului în Comitetul de monitorizare a Programului semnată de reprezentantul legal al organizației, care va cuprinde numele complet, funcția și datele de contact ale persoanei desemnate;

5. Curriculum Vitae pentru persoanele ce vor fi nominalizate de către organizație/instituție pentru a face parte din Comitetul de monitorizare în calitate de titular și în calitate de supleant.

Transmiterea incompletă a documentelor atrage după sine respingerea organizației/instituției din procesul de selecție.

Procesul de selecție se va realiza pe baza unei Grile de evaluare alcătuită din:

 1. Criterii de eligibilitate și
 2. Criterii privind experiența organizației/ instituției.

Pentru ca organizația/ instituția să fie evaluată și punctată pe baza criteriilor privind experiența trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile de eligibilitate.

Punctajul va fi stabilit prin calcularea sumei punctelor obținute pentru fiecare din criteriile privind experiența. Organizația/ Instituția care va obține punctajul cel mai mare va fi declarată selectată în calitate de membru/observator în cadrul Comitetului de Monitorizare.

GRILA DE EVALUARE pentru selectarea ONG-urilor cu activitate în domeniile relevante

1. Criterii de eligibilitate:

Nr. Crt.

Criteriu

Admis

Respins

1.

 • pentru domeniile protecția mediului și tineret: organizația este constituită în baza Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare,
 • pentru domeniul mediul de afaceri în baza Legii 335/2007 privind Camerele de comerț din România.

 

 

2.

Organizația are sediu principal sau filială în zona eligibilă a Programului (județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța).

 

 

3.

Organizația are ca domeniu de activitate: protecţia mediului/ mediul de afaceri/tineret.

 

 

4.

Organizația nu a făcut obiectul vreunei condamnări pentru o faptă care încalcă legislația

 

 

 
2.
Criterii privind experiența – punctaj maxim 15 puncte:

Nr.
Crt.

Criteriu

Punctaj acordat

1.

Organizația are activitate relevantă în domeniul protecția mediului/ mediul de afaceri/tineret.

 • activitate relevantă de minim 3 ani: 1 punct
 • activitate relevantă de peste 3 ani: 3 puncte
 • activitate relevantă de peste 5 ani: 5 puncte

 

2.

Nr. De proiecte de cooperare transfrontalieră implementate cu organizații din Bulgaria, în zona eligibilă a Programului:

 • 1 – 2 proiecte implementate: 1 punct
 • 3 – 4 proiecte implementate: 3 puncte
 • 5 sau mai multe proiecte implementate: 5 puncte

 

3.

Număr de proiecte implementate (altele decât cele de cooperare transfrontalieră), finanțate din fonduri structurale sau alte surse, în domeniul protecția mediului/ mediul de afaceri/tineret:

 • 1 – 2 proiecte implementate: 1 punct
 • 3 – 4 proiecte implementate: 3 puncte
 • 5 sau mai multe proiecte implementate: 5 puncte

 

4.

Punctaj total:

 


GRILA DE EVALUARE pentru selectarea instituției publice de învățământ superior

1. Criterii de eligibilitate:

Nr.
Crt.

Criteriu

Admis

Respins

1.

Instituție publică de învățământ superior acreditată

 

 

2.

Sediu principal sau filială în zona eligibilă a Programului (județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța).

 

 

3.

Organizația nu a făcut obiectul vreunei condamnări pentru o faptă care încalcă legislația

 

 


2. Criterii privind experiența - punctaj maxim 10 puncte:

Nr.
Crt.

Criteriu

 Punctaj acordat

1.

Număr de proiecte de cooperare transfrontalieră derulate cu organizații/ instituții din Bulgaria în zona eligibilă a Programului:

 • 1 – 2 proiecte implementate: 1 punct
 • 3 – 4 proiecte implementate: 3 puncte
 • 5 sau mai multe proiecte implementate: 5 puncte

 

2.

Număr de proiecte implementate (altele decât cele de cooperare transfrontalieră), finanțate din fonduri structurale sau alte surse:

 • 1 – 2 proiecte implementate: 1 punct
 • 3 – 4 proiecte implementate: 3 puncte
 • 5 sau mai multe proiecte implementate: 5 puncte

 

3.

Punctaj total: